СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дирекция УТС

Съставяне на констативен протокол по реда на чл.181, ал.2 от ЗУТ и издаване на удостоверение относно степен на завършеност на строеж
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл.181, ал.2  от  ЗУТ.
Звено, извършващо услугата:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Актуален документ засобственост, право на строеж или други вещни права, съгласно законовиразпоредби(за имот в режим на съсобственост - Договор в нотариална форма состаналите съсобствениците в имота, съгласно чл.183 ал.1 от ЗУТ);
2. Одобрен инвестиционен проект;
3. Влязло в сила разрешение застроеж;
4. Актове и протоколи, съставенипо реда на НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи повреме на строителството;
5. Заверена заповедна книга;
6. Други документи, изискващи сепо закон, съобразно спецификата на строежа.
7. Квитанция за платена такса.
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 29
СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ:
Обикновена услуга – 7 дни отпостъпването на заявлението;
ТАКСА
10,00лв.
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

 

УТС - 29


Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА