ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Дирекция УТС

Презаверяване на разрешение за строеж при условията на чл.153, ал.3 и 4 от ЗУТ за обекти от І до VІ категория
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл.153, ал.3 и 4  от  ЗУТ
Звено, извършващо услугата:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Влязло в сила разрешение за строеж, за което са изтекли сроковете по чл.153, ал.2 от ЗУТ;
2. Актуален документ за собственост, право на строеж или други вещни права, съгласно законови разпоредби(за имот в режим на съсобственост - Договор в нотариална форма с останалите съсобствениците в имота, съгласно чл.183 ал.1 от ЗУТ), при настъпили промени в собствеността или вещните права;
3. Квитанция за платена такса;
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 19
СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ:
Срокът е регламентиран в ЗУТ(чл.148, ал.4) – 7 дни;
ТАКСА:
Съгласно чл.153, 4  от  ЗУТ:
За обекти:
•    от първа до трета категория – 30,00 лв.;  
•    от четвърта до пета категория – 20,00 лв.;  
•    от шеста категория – 10,00 лв.;  
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС – 19

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение