ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ОБЯВЛЕНИЯ

Дата на публикуване: 08.02.2022 14:28

Община Бяла Слатина на основание чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 38/03.02.2022 г. на кмета на Община Бяла Слатина,

 ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР на двама външни членове на одитен комитет в Община Бяла Слатина при следните условия:

 1. Описание на задълженията на външен член на одитния комитетучаства в заседанията на одитния комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета по чл. 18, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитният комитет заседава не по-малко от веднъж на два месеца. Заседанията на одитния комитет ще се провеждат в сградата на  Община Бяла Слатина на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68.
 2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за членове на одитния комитет, предвидени в чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор:
2.1.  Да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
2.2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
2.3.  Да не участват в друг одитен комитет, изграден по реда на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, включително в организация по чл. 18, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обстоятелството следва да се декларира при встъпване в длъжност).
3. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:
3.1. Заявление, изготвено съгласно приложение № 1 към чл. 6 от "Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор". Образeц на заявление за участие в процедурата за подбор е публикувано по-долу.
3.2. Подробна професионална автобиография;
3.3. Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
3.4. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
3.5. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидата.
4. Срок за подаване на документите: 17.30 часа на 09.03.2022 г.
5. Място за подаване на документите: Документите за участие в процедурата следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) на партерен етаж в сградата на Общинска администрация, Център за административно обслужване, ул. “Климент Охридски” 68,  всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа, телефон за информация: 0915 / 882 116 или  по електронен път на адрес: bslatina@oabsl.bg, като в този случай заявлението за участие в процедурата и всички придружаващи го документи следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.
6. Начин на провеждане на процедурата за подбор
6.1. Преглед на представените документи от кандидатите.
До участие в подбора ще се допускат кандидати, които са представили всички документи в определения срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на позицията. Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол. Същият ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Бяла Слатина.
6.2. Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет. Кандидатите ще бъдат оценявани на база общото им представяне и класирани по низходящ ред.
6.3. На допуснатите до интервю кандидати, ще бъдат изпратени покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му. С оглед оперативност поканите ще бъдат изпратени и на обявените e-mail адреси от кандидатите.
7. Списъците на допуснатите кандидати и всички документи във връзка с процедурата за подбор се публикуват на сайта на Община Бяла Слатина: byala-slatina.bg и се поставят на информационното табло в сградата на Община Бяла Слатина на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68.
8. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: Членовете на одитния комитет получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет съгласно чл. 18, ал. 9 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Лице, телефон за контакти и допълнителна информация: Бисерка Бурдиняшка  – секретар на община Бяла Слатина, тел. 0899166079.
Приложение № 1 към чл. 6 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор
Публикувана на 08.02.2022 г.


Наименование Брой тегления
Приложение № 1.doc 226 Изтегли документ с име "Приложение № 1.doc"
OBIAVA.pdf 254 Изтегли документ с име "OBIAVA.pdf"

Потърсете в сайта

Местоположение