ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УТС

Издаване удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Наредба № 5 на Общински съвет – Бяла Слатина
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Документ за собственост или документи, с които е учредено друго вещно право, удостоверение за наследници, пълномощно или други документи, удостоверяващи правото на лице да поиска услугата(при необходимост);
2. Строителни книжа и документи за сградите и съоръженията в имота;
3. Квитанция за платена такса.
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 4
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Обикновена услуга – 14 дни;
Бърза услуга – 7 дни;
Експресна услуга – 3 дни;
ТАКСА
Обикновена услуга – 10,00 лв.;
Бърза услуга            – 20,00 лв.;
Експресна услуга    – 30,00 лв.;
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС – 4


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА