ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Дата на публикуване: 04.10.2012 15:20

Административното обслужване в Община Бяла Слатина се осъществява чрез Център за административно обслужване (ЦАО), който се намира на партерния етаж в сградата на общината на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68. Заплащането на административните услуги в ЦАО се осъществява на две каси с платежна карта чрез ПОСтерминални устройства и/или в брой.

Административно обслужване в Община Бяла Слатина се осъществява с непосредственото сътрудничество между отделните дирекции в Общината и съответните институции и организации при извършване на комплексни административни услуги.
Служителите в Центъра за административно обслужване:

 1. предоставят информация на потребителите за издаваните актове и предоставяните услуги при осъществяване на административното обслужване на достъпен и разбираем език;
 2. отговарят на запитвания от общ характер и насочват въпросите по компетентност до дирекциите в Общината, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;
 3. разясняват изискванията, на които трябва да отговарят заявлението/искането за осъществяване на административното обслужване, жалбата, протестът, сигналът или предложението, по предварително установен ред;
 4. приемат заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения;
 5. приемат заявления и регистрират устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация;
 6. проверяват пълнотата на документацията по всяко заявление/искане за осъществяване на административно обслужване по предварително изготвен контролен списък;
 7. дават информация за хода на работата по преписката;
 8. осъществяват връзката с останалите звена от администрацията по повод осъществяване на административно обслужване;
 9. предоставят исканите документи, включително издадените индивидуални административни актове и други документи, данни и информация, които са резултат от осъществено административно обслужване;
 10. осъществяват контакт със звената, работещи експертно по преписките, образувани по заявления/искания за осъществяване на административно обслужване, и по преписките, образувани въз основа на сигнали или предложения;
 11. разясняват начина на плащане.

Работното време за работа с клиенти на Центъра за административно обслужване е: от понеделник до петък от 8.30 до 17.30 ч., без прекъсване;

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното за административно обслужване продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа, след обявеното работно време.

Към Центъра за административно обслужване  е изграден достъпен вход - рампа за хора с увреждания и майки с детски колички.
Непосредствено до сградата на Центъра за административно обслужване, на ул. "Христо Ботев" има изграден паркинг.

Европейски кодекс за добро поведение на администрацията

Етичен кодекс на служителите от общинска Администрация

Харта на клиента

Наименование Брой тегления
europe_kodeks.pdf 444 Изтегли документ с име "europe_kodeks.pdf"
 1. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - Текуща страница

Потърсете в сайта

Местоположение