ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Дирекция УТС

Одобряване на ПУП – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл.129, ал.1, във връзка с чл.12 от Закона за устройство на територията
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Документ за собственост, ограничени вещни права или заповеди и договори по чл.193 от ЗУТ;
2. Проект на ПУП – парцеларен план, съобразен с Наредба №8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове;
3. Решение на общинския съвет по чл.124а, ал.1 – влязло в сила;
4. Други документи, изискващи се за одобряване на ПУП – парцеларен план по силата на друг адм.акт;
5. Решение за промяна предназначение на ПИ, в случаите, когато това е необходимо.
6. Съгласувания съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ – оригинали.
7. Квитанция за платена такса.
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 14
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Обикновена услуга –  едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет;
ТАКСИ:
За разглеждане  на  проекта за ПУП – парцеларен план в Експертен съвет по устройство на територията:
•    физически  лица    – 80,00 лв.;
•    юридически  лица – 100,00 лв.;
За одобряване ПУП - парцеларен план  по  искане  на  заинтересованите собственици пи носителите на ограничени вещни права:
•    физически  лица    – 10,00 лв./имот;
•    юридически  лица – 20,00 лв./имот;
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС – 14

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение