ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УТС

Одобряване на на ПУП/ЧИПУП с обхват до един квартал
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Документ за собственост или ограничени вещни права;
2. Проект на ПУП/ЧИПУП, съобразен с Наредба №8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове;
3. Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи по чл.15 ал.3 от ЗУТ;
4. Заповед по чл.124а, ал.2 и чл.135, ал.3 от ЗУТ на Кмета на общината – влязла в сила;
5. Становище на Гл.архитект по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ;
6. Квитанция за платена такса.
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 11
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Обикновена услуга –  14-дневен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет;
ТАКСИ:
За разглеждане  на  проекта за ПУП/ЧИПУП в Експертен съвет по устройство на територията:
•    физически  лица    – 80,00 лв.;
•    юридически  лица – 100,00 лв.;
За одобряване на части:
1. ПУП/ЧИПУП – ПР или ПЗ  по  искане  на  заинтересованите собственици
•    физически  лица    – 10,00 лв./имот;
•    юридически  лица – 20,00 лв./имот;
2. ПУП/ЧИПУП – ПРЗ
      За  жилищно  строителство
•    физически  лица     – 15,00 лв./имот;
•    юридически  лица  – 25,00 лв./имот;
      За   не жилищно  строителство
•    физически  лица    – 30,00 лв./имот;
•    юридически  лица – 50,00 лв./имот;
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС – 11

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА