ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

РЕГИСТРИ

Дата на публикуване: 29.01.2019 10:58

РЕГИСТРИ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯТА

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия картон

Регистър на техническите паспорти на строежите.

Регистър на Разрешителни за водовземане в община Бяла Слатина

Регистър на домашни и безстопанствени кучета в община Бяла Слатина

Инфорамация за предадени за оползотворяване отпадъци в община Бяла Слатина

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им.

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП.

Публичен регистър на озеленени площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

Регистър на въведените в експлоатация строежи с разрешение за ползване.

Регистър за издадени разрешения за строеж

 

РЕГИСТРИ ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

Регистър Държавен план - прием за учебната 2017 / 2018 г. след завършено основно образование в VІІ клас.

Регистър Държавен план - прием за учебната 2017 / 2018 г. след завършено основно образование в VІІI клас.

 

РЕГИСТРИ ЧИТАЛИЩА, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 

Регистър недвижимо културно наследство.

Регистър на Читалищата в община Бяла Слатина

Регистър на вероизповеданията

РЕГИСТРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Регистър на върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Бяла Слатина, мандат 2016–2019 г.

 

РЕГИСТРИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЛИЦЕНЗИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ 

Регистър "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения"

Регистър за удължено работно време на търговските обекти

Регистър "Таксиметрови автомобили"


Наименование Брой тегления
Одобрени ПУП 2.xlsx 6 Изтегли документ с име "Одобрени ПУП 2.xlsx"
Допускане до ПУП 2.xls 6 Изтегли документ с име "Допускане до ПУП 2.xls"
Разрешения за строеж 2.xls 6 Изтегли документ с име "Разрешения за строеж 2.xls"
Въведени в експлоатация 2.xls 6 Изтегли документ с име "Въведени в експлоатация 2.xls"
техн.паспорти 2.xls 6 Изтегли документ с име "техн.паспорти 2.xls"
Одобрени ПУП 2.xlsx 120 Изтегли документ с име "Одобрени ПУП 2.xlsx"
Допускане до ПУП 2.xls 147 Изтегли документ с име "Допускане до ПУП 2.xls"
Разрешения за строеж 2.xls 123 Изтегли документ с име "Разрешения за строеж 2.xls"
Въведени в експлоатация 2.xls 132 Изтегли документ с име "Въведени в експлоатация 2.xls"
9vavekspl.xls 146 Изтегли документ с име "9vavekspl.xls"
10razstr.xls 159 Изтегли документ с име "10razstr.xls"
7odobpup.xlsx 131 Изтегли документ с име "7odobpup.xlsx"
6izdaktizr.xls 146 Изтегли документ с име "6izdaktizr.xls"
2tehnpasp.xls 179 Изтегли документ с име "2tehnpasp.xls"
regver0321.xlsx 193 Изтегли документ с име "regver0321.xlsx"

Потърсете в сайта

Местоположение