ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

РЕГИСТРИ

Дата на публикуване: 29.01.2019 10:58

РЕГИСТРИ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯТА

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия картон

Регистър на техническите паспорти на строежите.

Регистър на Разрешителни за водовземане в община Бяла Слатина

Регистър на домашни и безстопанствени кучета в община Бяла Слатина

Инфорамация за предадени за оползотворяване отпадъци в община Бяла Слатина

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им.

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП.

Публичен регистър на озеленени площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

Регистър на въведените в експлоатация строежи с разрешение за ползване.

Регистър за издадени разрешения за строеж

 

РЕГИСТРИ ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

Регистър Държавен план - прием за учебната 2017 / 2018 г. след завършено основно образование в VІІ клас.

Регистър Държавен план - прием за учебната 2017 / 2018 г. след завършено основно образование в VІІI клас.

 

РЕГИСТРИ ЧИТАЛИЩА, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 

Регистър недвижимо културно наследство.

Регистър на Читалищата в община Бяла Слатина

Регистър на вероизповеданията

РЕГИСТРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Регистър на върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Бяла Слатина, мандат 2016–2019 г.

 

РЕГИСТРИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЛИЦЕНЗИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ 

Регистър "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения"

Регистър за удължено работно време на търговските обекти

Регистър "Таксиметрови автомобили"


Наименование Брой тегления
техн.паспорти 2.xls 0 Изтегли документ с име "техн.паспорти 2.xls"
Допускане до ПУП 2.xls 0 Изтегли документ с име "Допускане до ПУП 2.xls"
Въведени в експлоатация 2.xls 0 Изтегли документ с име "Въведени в експлоатация 2.xls"
Разрешения за строеж 2.xls 1 Изтегли документ с име "Разрешения за строеж 2.xls"
Одобрени ПУП 2.xlsx 0 Изтегли документ с име "Одобрени ПУП 2.xlsx"
Разрешения за строеж 10.xls 81 Изтегли документ с име "Разрешения за строеж 10.xls"
техн.паспорти 2.xls 69 Изтегли документ с име "техн.паспорти 2.xls"
Въведени в експлоатация 9.xls 87 Изтегли документ с име "Въведени в експлоатация 9.xls"
Допускане до ПУП 6.xls 70 Изтегли документ с име "Допускане до ПУП 6.xls"
Одобрени ПУП 7.xlsx 76 Изтегли документ с име "Одобрени ПУП 7.xlsx"
Одобрени ПУП 2.xlsx 180 Изтегли документ с име "Одобрени ПУП 2.xlsx"
Допускане до ПУП 2.xls 178 Изтегли документ с име "Допускане до ПУП 2.xls"
Разрешения за строеж 2.xls 190 Изтегли документ с име "Разрешения за строеж 2.xls"
Въведени в експлоатация 2.xls 171 Изтегли документ с име "Въведени в експлоатация 2.xls"
техн.паспорти 2.xls 188 Изтегли документ с име "техн.паспорти 2.xls"
Въведени в експлоатация 2.xls 366 Изтегли документ с име "Въведени в експлоатация 2.xls"
Разрешения за строеж 2.xls 362 Изтегли документ с име "Разрешения за строеж 2.xls"
Допускане до ПУП 2.xls 436 Изтегли документ с име "Допускане до ПУП 2.xls"
Одобрени ПУП 2.xlsx 394 Изтегли документ с име "Одобрени ПУП 2.xlsx"
9vavekspl.xls 428 Изтегли документ с име "9vavekspl.xls"
10razstr.xls 447 Изтегли документ с име "10razstr.xls"
7odobpup.xlsx 344 Изтегли документ с име "7odobpup.xlsx"
6izdaktizr.xls 370 Изтегли документ с име "6izdaktizr.xls"
2tehnpasp.xls 474 Изтегли документ с име "2tehnpasp.xls"
regver0321.xlsx 548 Изтегли документ с име "regver0321.xlsx"

Потърсете в сайта

Местоположение