Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Наредби

 

 
 
 
 
Наредба № 12 за управление на общинските пътища на територията на община Бяла Слатина.

Архив - отменена Наредба № 12 за управление на общинските пътища

Наредба № 13 за  дейността на общината по предоставяне на услуги от Общинско Предприятие “Домашен социален патронаж”  гр. Бяла Слатина - отменена

Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина

Наредба № 15 за стопанисване и регистрация на кучета в община Бяла Слатина

Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственик от община Бяла Слатина върху  общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба № 17 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг.
 
Наредба № 18 за определяне размера на местните данъци на територията на община Бяла Слатина.

Наредба № 19 за публично - частните партньорства на територията на община Бяла Слатина

Наредба № 20 за предоставяне на услугите социален асистент и домашен помощник

Наредба № 21 за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал.3  и чл.225а, ал.1 от ЗУТ на територията на община Бяла Слатина.

Наредба № 22 за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на община Бяла Слатина

Наредба № 23 за условията и реда за извършване на социални услуги в община Бяла Слатина