ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"Е" Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита от собствени имоти и издаване на превозен билет

Издаване на превозенбилет

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Правнооснование

На основание чл. 131 б, ал. 1 и ал. 2 от ППЗГ


Характеристика

Настоящата услуга има за цел издаване разрешение за измерване, кубиране имаркиране на дървесина, добита от собствени имоти и издаване на превозен билет.

 

Процедура по извършване на административната услуга


I. Компетентен орган

Компетентенорган е кметът на общината или овластено от него длъжностно лице.


II. Заявител

Заявители могат да бъдат физически и юридически лица.


III. Необходими документи

1. Заявление по образец.


IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за информация и услуги, регистрира в електронната система за документооборот и получава входящ номер.

Срокът за извършване на услугата е 7-дневен от датата на подаване на заявлението.


V. Такси

За издаване на разрешениеза измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита от ливади Общинска собственост и издаване на превозен билет.

1,5 лв. за 1 куб.


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА