Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Бюджет

Бюджет на община Бяла Слатина за 2017 г.
(решение 338 от протокол 19), публикуван на 10.02.2017 г.

 

Бюджет на община Бяла Слатина за 2016 г.

 
 

________________________________________________________

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2017 г.

Покана

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2016 г.

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2015 г.

 

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г.

Проект на Бюджет 2014 г.

Капиталови разходи на Проект на Бюджет 2014 г.

Информация за Проектите, които ще се изпълняват през 2014 г.

 

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2013 г.

Докладна записка от инж. Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина
Проект на Решение на Общински Съвет за приемане на Бюджета на Община Бяла Слатина

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Приложение 1 "Бюджет на взаимоотношения с Централен Бюджет"
Приложение 2 "Бюджет на собствени приходи  на Общообразователни училища  и Социални домове"
Приложение 2а "Бюджет на Приходи на община Бяла Слатина"
Приложение 3  "Бюджет за разходите по функции и дейности"
Приложение 4  "Капиталови разходи по източници"
Приложение 5  "Местни дейности"
Приложение 7  "ОП Пазари и Социални дейности"
Приложение 7а  "ОП Чистота и Озеленяване"
План-График за обслужване на просрочените задължения за 2013 година
Справка за извънбюджетните сметки и фондове от Бюджет 2013 година
Информация за просрочени вземания