Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 - съобщение за смърт;

 - документ за самоличност на починалото лице;

 - документ за самоличност на обявителя

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1, изр. второ
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Център за информация и услуги
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: до 48ч.

ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: безплатно
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
: 0915/882-105; 0915/882-125