Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

тук

Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1,т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2;Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Център за информация и услуги
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА:
  Експресна - до 2 ч.; Обикновена - 2 дни
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: 7.00 лв;  3.00 лв.
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
: 0915/882-105; 0915/882-125