Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

- искане по образец - тук

- лична карта на титуляра; 

- пълномощно, ако е  трето лице

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т.4; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.6
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Център за информация и услуги
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: Експресна – до 2 ч.;  Обикновена – до 2 дни
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: 7.00 лв.;  3.00 лв.
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0915/882-105,  0915/882-125