Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Издаване на многоезично извлечение от Акт за гражданско състояние.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-искане по образец - тук

- лична карта на титуляра;

- пълномощно, ако е  трето лице


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
•    Чл. 1, чл.8 от Закона за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 08.09.1976 г. във Виена.
•    Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.6.

ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Център за информация и услуги

СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: Експресна – до 4 ч.;  Обикновена – до 2 дни
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: 12.00 лв.;  5.00 лв
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0915/882-105,  0915/882-125