СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Новини
Важно. С оглед недопускане на затруднения при подаване на вода за питейно-битови нужди през летния сезон.
30.06.2017
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, параграф 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4 от 14.09.2004 на МРРБ и във връзка с писмо от „ВиК“ ООД гр. Враца, вх.№2600-403/29.06.2017 г., с оглед недопускане на затруднения при подаване на вода за питейно-битови нужди през летния сезон,

ЗАБРАНЯВАМ:

Използването на питейна вода за други цели, като:
-    Напояване
-    Поливане на зелени площи
-    Миене на моторни превозни средства и друга техника
-    Миене на улици, балкони и други.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Тихомир Трифонов - заместник-кмет “ОСБА“ и на кметовете на кметства в Община Бяла Слатина.


ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ
Кмет на Община Бяла Слатина
Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА