СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Новини
Община Бяла Слатина уведомява всички заинтересовани лица, че от 18.04.2017 г. подновява приема на заявления от кандидат- потребители, желаещи да ползват услуги по проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина”.
18.04.2017

Целева група са:

  • лица над 65-годишна възраст в невъзможност от самообслужване;
  • лица с увреждания.

 Заявления за включване на кандидат-потребители в проекта, ще се приемат до края на месец Ноември, 2017г. на партера в сградата на Общинска администрация, гр. Бяла Слатина, ул.”Кл.Охридски” №68.

 Нови лица се включват като потребители в проекта само при условие, че има свободни места и след направена социална оценка на потребностите от специалисти, последвана от включване в списък с чакащи потребители.

 Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, могат да бъдат получени:

  • в сградата на общинска администрация,Бяла Слатина, стая 502;
  • документите са достъпни и на следната интернет-страница:

http://www.bsl-proekti.com

Заявление и Декларации - натисни върху текста.

Към документите задължително следва да бъдат приложени, както следват:

 - документ за самоличност (копие);

за дете- удостоверение за раждане (копие) и документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)

  • документ, удостоверяващ представителството – според конкретния случай (копие);
  • експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол ЛКК (копие);
  • епикриза или други медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (копие);
  • пълномощно (по образец или свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата;
  • копие от лична амбулаторна карта, с данни за личния лекар на кандидата (при невъзможност за предоставяне на копие на амбулаторната карта, копие на здравната книжка на кандидат-потребителя, с пълни и подробно изписани данни на личния лекар, адрес и телефон за връзка при необходимост)

 

За повече информация:

г-жа Веселка Веселинова – технически сътрудник по проекта,

телефон за връзка 0915 882147, GSM 0893326593

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА