ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

Росен Пенков Йотков - директор на дирекция
еmail: ryotkov@oabsl.com, тел: 0915 / 882132,  сграда

Пламен Бориславов Димитров - главен експерт
еmail: ryotkov@oabsl.comтел: 0915 / 882103

Момчил Илиев Островски - младши експерт
еmail: ryotkov@oabsl.com,  тел:
0915 / 882165

Соня Николаева Буровска - главен специалист
еmail: ryotkov@oabsl.com,  тел:0915 / 882165


Мариела Димитрова Йорданова - главен специалист
еmail: ryotkov@oabsl.com,  тел: 0915 / 882102
 
Веселин Георгиев Тушинов - младши експерт
еmail: ryotkov@oabsl.com, тел: 0915 / 882132
 

 1. Основна рубрика: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 4. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 5. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 6. ЗВЕНО \\"ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
 7. Доклади
 8. Заповеди
 9. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 10. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 11. Други
 12. Инструкции
 13. Вътрешни правила, Правилници
 14. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРАВНА"
 15. ДИРЕКЦИЯ \\"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" - Текуща страница
 16. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"
 17. ДИРЕКЦИЯ \\"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
 18. ДИРЕКЦИЯ \\"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ"
 19. ДИРЕКЦИЯ \\"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ"
 20. ДИРЕКЦИЯ \\"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО"
 21. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “
 22. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 23. Дирекции и звена
 24. Работно време
 25. Сигнали за корупция
 26. Структура
 27. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ

Потърсете в сайта

Местоположение