ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ"

директор на дирекция - вакантна
еmail - bslatina@oabsl.com,  Телефон - (0915) 882 130,  Стая - 106
 
Тони Павлов Иванов - главен експерт 
еmail: bslatina@oabsl.com,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 207

Красимир Николов Караджов - главен експерт
еmail: bslatina@oabsl.com,  тел: 0915/ 882 170,  стая: 205

Цветозара Николова Петкова - старши експерт
еmail: bslatina@oabsl.com,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106

Силвия Йорданова Бацова-Начева -  младши експерт
еmail: bslatina@oabsl.com,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106

Галя Георгиева Масларска  -  главен специалист
еmail: bslatina@oabsl.com,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106

Николай Петков Йорданов  -  главен специалист
еmail: bslatina@oabsl.com,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106

Ваня Георгиева Островска  -  главен специалист
еmail: bslatina@oabsl.com,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106

Мариета  Константинова Пенковска - специалист
еmail: bslatina@oabsl.com,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106

Ивайло Павлинов Димитров - младши експерт
еmail: bslatina@oabsl.com,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106


 1. Основна рубрика: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 4. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 5. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 6. ЗВЕНО \\"ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
 7. Доклади
 8. Заповеди
 9. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 10. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 11. Други
 12. Инструкции
 13. Вътрешни правила, Правилници
 14. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРАВНА"
 15. ДИРЕКЦИЯ \\"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"
 16. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"
 17. ДИРЕКЦИЯ \\"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
 18. ДИРЕКЦИЯ \\"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ" - Текуща страница
 19. ДИРЕКЦИЯ \\"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ"
 20. ДИРЕКЦИЯ \\"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО"
 21. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “
 22. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 23. Дирекции и звена
 24. Работно време
 25. Сигнали за корупция
 26. Структура
 27. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ

Потърсете в сайта

Местоположение