ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “

Радинка   Евгениева   Коцева -  директор на дирекция
 тел. (0915) 882 122, стая - 104
                   
инж. Иван   Христов   Петров - главен експерт
еmail - ipetrov@oabsl.com, телефон - (0915) 882 110, стая - 210

 

Диана   Николаева   Димитрова  - младши експерт 
еmail - bslatina@oabsl.com, телефон - (0915) 882 125, стая - 111


Ива Емилова Василева - главен специалист.
еmail - esgraon@b-trust.org, телефон - 882-105, стая - ЦИУ


Петя Цветанова Петрова - главен специалист
еmail - esgraon@b-trust.org, телефон - (0915) 882 125, стая - 111

 
Ивка   Георгиева   Начева  - младши експерт
еmail - bslatina@oabsl.com, телефон - (0915) 882 103, стая - ЦИУ

 

Калинка Атанасова Борисова  - младши експерт
еmail - bslatina@oabsl.com, телефон - (0915) 882 103, стая - ЦИУ


Мадлена Цветанова Съйнова - младши експерт
еmail - bslatina@oabsl.com, телефон - (0915) 882 157, стая - 101

 

Елеонора   Емилова  Георгиева - Тодорова - отпуск по майчинство-младши експерт 

еmail - bslatina@oabsl.com, телефон - (0915) 882 157, стая - 101

 


 1. Основна рубрика: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 4. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 5. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 6. ЗВЕНО \\"ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
 7. Доклади
 8. Заповеди
 9. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 10. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 11. Други
 12. Инструкции
 13. Вътрешни правила, Правилници
 14. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРАВНА"
 15. ДИРЕКЦИЯ \\"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"
 16. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"
 17. ДИРЕКЦИЯ \\"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
 18. ДИРЕКЦИЯ \\"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ"
 19. ДИРЕКЦИЯ \\"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ"
 20. ДИРЕКЦИЯ \\"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО"
 21. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “ - Текуща страница
 22. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 23. Дирекции и звена
 24. Работно време
 25. Сигнали за корупция
 26. Структура
 27. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ

Потърсете в сайта

Местоположение