ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Детски градини

Детска градина "Радост" 3200, гр.Бяла Слатина,ул.”Сребрена”№33  dg_radost_bsl@abv.bg  тел: 0915 83050


Детска градина "Детелина" 3200, гр.Бяла Слатина, ул.”Х.Димитър”№116  http://detelina-dg.com ; detelina_dg_bsl@abv.bg , тел: 0898 560 354
Детска градина "Незабравка" 3200, гр.Бяла Слатина, ул.”Кн. Дондуков” №33 https://www.nezabravka-dg.com ; dg_nezabravka@mail.bg , тел: 0897930437
Детска градина "Вълка Николова Ташевска" "3252, с.Търнава, ул.Ал.Стамболийски №50 " https://dgturnava.wordpress.com ; odz_tarnava@abv.bg  тел: 09139 2265
Детска градина "Червена шапчица" 3265, с.Габаре,ул. ”Г. Димитров” № 36 http://dg-gabare.com ; budinka_todorova@mail.bg , тел: 0898 560 284

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение