ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Вътрешни правила

 
 
 
Вътрешен правилник за защита на личните данни в община Бяла Слатина.

Вътрешни правила за организационните процедури по извършване на инвентаризация на активите, пасивите, материалните запаси, разчетите и касата в община Бяла Слатина, и за организационните процедури по бракуването и ликвидирането на негодните активи на община Бяла Слатина в сила от 1.11.2018 г.

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите за установяване конфликт на интереси в община Бяла Слатина.

Вътрешни правила за финансово управление и контрол за въвеждане и осъществяване на контролни дейности в община Бяла Слатина.
 
 
 
Вътрешни правила за пропускателния режим в сградата на община Бяла Слатина

Вътрешни правила за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности, в контекста на изпълнение на проекти, финансирани от ЕС в община Бяла Слатина

Вътрешни правила за мониторинг и процедури за извършване на проверки на място и верификация на искания за средства по проекти, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Вътрешни правила във връзка с процеса на искания за отпускане на средства и контрол на разходите по проекти, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в община Бяла Слатина
 
 
 
 
 
 
 
 

Потърсете в сайта

Местоположение