ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"СД" Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - средство за подслон или място за настаняване

Формуляри


ЗАЯВЛЕНИЕ

СПРАВКА за професионалната и езикова квалификация на заетите лица

ДЕКЛАРАЦИЯ, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация

 

Правно основание

чл. 56, ал. 1 и 2, 59, ал. 2, чл. 60, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ)

чл. 3, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма


Характеристика

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - средство за подслон или място за настаняване.

Съгласно чл. 50, ал. 1 ЗТ, на задължително категоризиране, независимо от формата на собственост и начина на стопанисване, подлежат туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10 ЗТ. Тези туристически обекти се категоризират в категориите: "една звезда", "две звезди","три звезди", "четири звезди" или "пет звезди"във възходяща градация, като категоризирането е задължително условие за правомерното извършване на хотелиерство или ресторантьорство (чл. 51, ал. 1 ЗТ).

Лицата, извършващи хотелиерство или ресторантьорство, и категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 ЗТ се вписват в Националния туристически регистър по чл. 58 ЗТ (чл. 45, ал. 2 ЗТ). Кметовете на общините се задължават да водят регистър по реда на Наредбата за организацията на Единната система за туристическа информация, който е неразделна част от Националния туристически регистър, на всички категоризирани от тях на територията на общината туристически обекти и да предоставят информация относно вписванията по този регистър в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в 30-дневен срок от датата на заповедта за определената категория на туристическия обект (чл. 60 ЗТ).

При настъпила промяна във вписаните обстоятелства лицата са длъжни да уведомят за това писмено общината, като в Националния туристически регистър се водят всички изменения на вписаните обстоятелства (чл. 59, ал. 2 и 4 ЗТ).

Определената категория на туристическия обект се запазва при промяна на лицето, извършващо дейност в обекта, на собствеността, на наемателя, на наименованието на туристическия обект, в случай че не е настъпила промяна във вида на обекта, както и при промяна на капацитета на туристическия обект,когато промяната не е настъпила вследствие на реконструкция или разширение (чл.56, ал. 3 ЗТ).


Процедура по извършване на административната услуга


I. Компетентен орган

Кметът на общината по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране определя и променя категория на:

1. Средствата за подслон - категория "една звезда", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения.

2. Семейните хотели, пансионите, къщите, самостоятелните стаи и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда","две звезди" и "три звезди".

3. Другите места за настаняване - категория "една звезда","две звезди" и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения(чл. 52, ал. 1 ЗТ).


II. Заявител

Заявител е всяко лице, което извършва хотелиерство и ресторантьорство в категоризиран туристически обект - средство за подслон или място за настаняване.

Съгласно чл. 45, ал. 1 ЗТ, хотелиерство и ресторантьорство може да се извършва от лице - търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице,което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност,включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.


III. Необходими документи

1. Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър по чл. 58 ЗТ, са длъжни да подадат писмен озаявление за промяната в съответната община.

2. Приложения

2.1. копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на закон, различен от Търговския закон, да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2.2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

2.3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

2.4. копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;

2.5. формуляр за определяне на категорията по образец;

2.6. копия от документите за собственост на обекта - при промяна на собствеността;

2.7. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта,заверен от нотариус;

2.8. копие от удостоверение за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение по Закона за здравето;

2.9. оригинал на удостоверение за категоризиране на туристическия обект;

2.10. нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

2.11. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма (чл. 56, ал. 1 и 2 ЗТ).


IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението и приложенията към него се подават в Центъра за услуги и информация в 30-дневен срок от промяната. Заявлението се разглежда от директора на дирекция "ОСОПЕ" и се дава резолюция за изпълнение от главен специалист"Стопански дейности".

Документите се разглеждат от общинската експертна комисия по категоризиране. В случай че комисията констатира нередности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването за това. При неотстраняването им в срока се изготвя заповед за отказ на кмета на общината.

Експертна работна група извършва проверка на място в обекта за констатиране на променените обстоятелства и изготвя протокол.

Кметът на общината издава заповед за отразяване на променените обстоятелства в категоризирания туристически обект.

При констатиране на несъответствия в обекта се издава заповед за прекратяване на категоризацията.

В Центъра за услуги и информация се изработва категорийна символика,включваща удостоверение и табела. Удостоверението се предоставя само след връщане на първоначално издаденото. В случай че първоначално издаденото удостоверение е изгубено или унищожено, лицето прилага писмена декларация за обстоятелствата, при които е станало това.

Заповедта и категорийната символика се връчват на търговеца срещу подпис и печат при получаване.

Срокът за изпълнение на услугата е 30 дни.

V. Такси

За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно регистрираните лица, както и за категоризираните туристически обекти се събира такса …….. лв., която включва и издаване на удостоверение и табела,отразяващи променените обстоятелства (чл. 25, ал. 7 от Наредбата, чл. 3, ал. 1от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма).


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА