ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"СД" Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

ФОРМУЛЯР за определяне на категорията

СПРАВКА за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица

ДЕКЛАРАЦИЯ, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация

 

Правно основание

чл. 10, ал. 3, т. 4 във връзка с чл. 52, ал. 1, чл. 50 от Закона за туризма(ЗТ)
чл. 2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Характеристика

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за категоризация на средствата за подслон и места за настаняване.

Съгласно чл. 50, ал. 1 ЗТ, на задължително категоризиране, независимо от формата на собственост и начина на стопанисване, подлежат туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10 ЗТ:

1. средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища;

2. местата за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели,самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги;

3. заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове;

4. плажовете - плажове към естествени водни обекти (морски, речни и езерни)и плажове към изкуствени водни обекти (язовирни и към плувни басейни);

5. ски-пистите - ски-писти за алпийски ски и сноуборд и ски-писти за ски-бягане;

6. туристическите хижи - туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и заведения за хранене, прилежащи към туристическите хижи -туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване.
Гореизброените туристически обекти се категоризират в категориите:"една звезда", "две звезди", "три звезди","четири звезди" или "пет звезди" във възходяща градация(чл. 51, ал. 1 ЗТ).
 
Съгласно чл. 13 от Наредбата, средствата за подслон се категоризират в следните категории:

1. хотели - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

2. мотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

3. вилни селища - "три звезди", "четири звезди" или"пет звезди";

4. туристически селища - "две звезди", "три звезди" или"четири звезди".

Местата за настаняване се категоризират в следните категории:

1. пансиони - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

2. почивни станции - "една звезда", "две звезди" или"три звезди";

3. семейни хотели - "една звезда", "две звезди" или"три звезди";

4. самостоятелни стаи - "една звезда", "две звезди" или"три звезди";

5. вили - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

6. къщи - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

7. бунгала - "една звезда" или "две звезди";

8. къмпинги - "една звезда" или "две звезди".

Категоризирането на изброените туристическите обекти е задължително условие за правомерното извършване на хотелиерство или ресторантьорство.

Лицата, извършващи хотелиерство или ресторантьорство, и категоризираните туристически обекти почл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 ЗТ се вписват в Националния туристически регистър по чл. 58 ЗТ (чл. 45, ал. 2 ЗТ).
 
Процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Кметът на общината по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране (ОЕКК) определя категория на:

1. Средствата за подслон - категория "една звезда", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения.

2. Семейните хотели, пансионите, къщите, самостоятелните стаи и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда","две звезди" и "три звезди".

3. Другите места за настаняване - категория "една звезда","две звезди" и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения(чл. 52, ал. 1 ЗТ).

II. Заявител

Заявител е всяко лице, което има право да извършва хотелиерство и ресторантьорство. Съгласно чл. 45, ал. 1 ЗТ, хотелиерство и ресторантьорство може да се извършва от лице - търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

III. Необходими документи

1. Лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или ресторантъорство, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране на туристически обект до съответния категоризиращ орган.

2. Приложения

2.1. копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на закон, различен от Търговския закон, да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2.2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация - оригинал или нотариално заверено копие;

2.3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

2.4. копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;

2.5. формуляр за определяне на категорията по образец;

2.6. копия от документите за собственост на обекта;

2.7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация (не се изисква за лицата, които ще извършват хотелиерство в самостоятелни стаи или къщи);

2.8. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта,заверен от нотариус;

2.9. копие от удостоверение за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение по Закона за здравето;

2.10. копие от архитектурния проект на туристическия обект;

2.11. нотариално заверено пълномощно – оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

2.12. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл.55, ал. 4 ЗТ (чл. 50, ал. 3 ЗТ).

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението и приложенията към него се подават в Центъра за услуги и информация, по пощата или по електронен път. Заявлението се разглежда от директора на дирекция "ОСОПЕ" и се дава резолюция за изпълнение от главен специалист "Стопански дейности".
Документите се разглеждат от ОЕКК в 14-дневен срок от постъпването им. В случай че ОЕКК констатира нередности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването за това. При не отстраняването им в срок се изготвя заповед за отказ на кмета на общината.

След като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, ОЕКК предлага на кмета на общината да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 2 месеца. Временното удостоверение се изпраща на заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в7-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране. Временното удостоверение се поставя на видно място в туристическия обект.
ОЕКК взема решение за създаване на експертни работни групи в състав най-малко трима души за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на нормативните изисквания. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

Председателите на експертни работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до ОЕКК, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на категория на туристически обект.
Определянето на категория на туристическите обекти се извършва в срок до два месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета на общината.
При несъответствие с изискванията за заявената категория на обекта се изготвя заповед за отказ за определяне на категория.

В 14-дневен срок от датата на заповедта на категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта (чл. 55, ал. 1 ЗТ).
Заповедта и категорийната символика се връчват на заявителя в Центъра за услуги и информация срещу подпис.
Срокът за изпълнение на услугата е 60 дни.

V. Такси

1. За категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища, се събират следните такси:
- до 30 стаи - 500 лева;
- от 31 до 150 стаи – 1 000 лева;
- от 151 до 300 стаи – 1 870 лева;
- от 301 до 500 стаи – 1 750 лева;
- над 500 стаи – 5 000 лева;

2. за категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи:
- до 20 стаи - 250 лева;
- от 21 до 40 стаи - 500 лева;
- от 40 до 60 стаи - 940 лева;
- от 61 до 100 стаи – 2 500 лева;
- над 100 стаи – 5 000 лева;
- за едно легло в самостоятелна стая - 10 лева;
- за едно легло в туристическа хижа - 10 лева.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата (чл. 2, ал. 1, т. 1 и  ал.2 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма).

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА