ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"СД" Категоризация на заведения за хранене и развлечение
Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

ФОРМУЛЯР да определяне на категорията

СПРАВКА за професионалната и езикова квалификация на заетите лица

ДЕКЛАРАЦИЯ, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация


Правно основание

чл. 10, ал. 3, т. 4 във връзка с чл. 52, ал. 1, чл. 50 от Закона за туризма(ЗТ)

чл. 2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Характеристика

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за категоризация на заведения за хранене и развлечение.

Съгласно чл. 50, ал. 1 ЗТ, на задължително категоризиране, независимо от формата на собственост и начина на стопанисване, подлежат туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10 ЗТ:

1. средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища;

2. местата за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели,самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги;

3. заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове;

4. плажовете - плажове към естествени водни обекти (морски, речни и езерни)и плажове към изкуствени водни обекти (язовирни и към плувни басейни);

5. ски-пистите - ски-писти за алпийски ски и сноуборд и ски-писти заски-бягане;

6. туристическите хижи - туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и заведения за хранене, прилежащи към туристическите хижи -туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване.

Гореизброените туристически обекти се категоризират в категориите:"една звезда", "две звезди", "три звезди","четири звезди" или "пет звезди" във възходяща градация(чл. 51, ал. 1 ЗТ).

Самостоятелните заведения за хранене и развлечения се категоризират в следните категории:

1. ресторанти - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

2. заведения за бързо обслужване - "една звезда", "две звезди", "три звезди" или "четири звезди";

3. питейни заведения - "една звезда", "две звезди","три звезди" или "четири звезди";

4. кафе-сладкарници - "една звезда", "две звезди","три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

5. барове - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди".

Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към средствата за подслон и местата за настаняване, могат да получат категория, различна от категорията на средството за подслон или мястото за настаняване, като разликата между тях е не повече от "една звезда“.

Категоризирането на изброените туристическите обекти е задължително условие за правомерното извършване на хотелиерство или ресторантьорство.

Лицата,извършващи хотелиерство или ресторантьорство, и категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 ЗТ се вписват в Националния туристически регистър по чл. 58 ЗТ (чл. 45, ал. 2 ЗТ).

Процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Кметът на общината по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране (ОЕКК) определя категория на:

1. Средствата за подслон - категория "една звезда", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения.

2. Семейните хотели, пансионите, къщите, самостоятелните стаи и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда","две звезди" и "три звезди".

3. Другите места за настаняване - категория "една звезда","две звезди" и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения(чл. 52, ал. 1 ЗТ).

II. Заявител

Заявител е всяко лице, което има право да извършва хотелиерство и ресторантьорство. Хотелиерство и ресторантьорство може да се извършва от лице -търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

III. Необходими документи

1. Лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или ресторантъорство, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране на туристически обект до съответния категоризиращ орган.

2. Приложения

2.1. копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на закон, различен от Търговския закон, да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2.2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация - оригинал или нотариално заверено копие;

2.3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

2.4. копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;

2.5. формуляр за определяне на категорията по образец;

2.6. копия от документите за собственост на обекта;

2.7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

2.8. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта,заверен от нотариус;

2.9. схема за разполагане на маси пред заведения, одобрена от гл. архитект на общината - за земя общинска собственост;

2.10. копие от удостоверение за регистрация на обекта за търговия с храни,издадено от РЗИ - Враца;

2.11. копие от архитектурния проект на туристическия обект;

2.12. нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

2.13. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл.55, ал. 4 Закона за туризма (чл. 50, ал. 3 ЗТ).

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението и приложенията към него се подават в Центъра за услуги и информация по пощата или по електронен път. Заявлението се разглежда от директора на дирекция "ОСОПЕ" и се дава резолюция за изпълнение от главен специалист "Стопански дейности".

Документите се разглеждат от ОЕКК в 14-дневен срок от постъпването им. В случай че ОЕКК констатира нередности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването за това. При неотстраняването им в срока се изготвя заповед за отказ на кмета на общината.

След като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, ОЕКК предлага на кмета на общината да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 2 месеца. Временното удостоверение се изпраща на заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в7-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране. Временното удостоверение се поставя на видно място в туристическия обект.

ОЕКК взема решение за създаване на експертни работни групи в състав най-малко трима души за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на нормативните изисквания. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

Председателите на експертни работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до ОЕКК, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на категория на туристически обект.

Определянето на категория на туристическите обекти се извършва в срок до два месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета на общината (чл. 52, ал. 3, т. 1 ЗТ).

При несъответствие с изискванията за заявената категория на обекта се изготвя заповед за отказ за определяне на категория (чл. 54, ал. 1 ЗТ).

В14-дневен срок от датата на заповедта на категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта (чл. 55, ал. 1 ЗТ).

Заповедта и категорийната символика се връчват на заявителя в Центъра за услуги и информация срещу подпис.

Срокът за изпълнение на услугата е 60 дни.

V. Такси

За категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти,заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, сесъбират следните такси:

- до 20 места за сядане -  110 лева;

- от 21 до 50 места за сядане - 250 лева;

- от 51 до 150 места за сядане - 500 лева;

- от 151 до 300 места за сядане - 940 лева;

- над 300 места за сядане - 1400 лева.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата (чл. 2, ал. 1, т. 3, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма).

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА