ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"СД" Приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни маршрутни линии
Формуляри

Правно основание

чл. 17 от Закона за автомобилните превози (ЗАвтП)

чл. 6-9 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили

Характеристика

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за изготвяне и съгласуване на транспортна схема за основни и допълнителни маршрутни линии на основание решение на общинския съвет.

По силата на чл. 17, ал. 1 ЗАвтП общественият превоз на пътници по автобусни линии се извършва съгласно утвърдените транспортни схеми - републиканска, областни и общински, като последните се утвърждават от съответните общински съвети и включват следните видове автобусни линии:

- градски основни и/или допълнителни - за превози между пунктове в чертите на населеното място, определени със строителните му граници в действащия устройствен план;

- междуселищни - за превози, свързващи две или повече населени места в границите на общината (чл. 17, ал. 4 и 5 ЗАвтП).

Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, маршрутно разписание е основен вид разписание на автобусната линия, като маршрутното разписание на:

- междуселищните линии задължително съдържа следните елементи: наименование на линията, списък на всички спирки (автогари) по маршрута, време на тръгване, пристигане и престой на всяка спирка за всички курсове, разстояния, особености на линията (изпълнение в отделни дни, сезонност и др.);

- градските линии задължително съдържа номер и наименование на линията, спирките по маршрута, времето на тръгване от началните пунктове и на преминаване през контролните пунктове в двете посоки.

Общинската транспортна схема включва автобусните линии, свързващи пунктовете от територията на една община. Допълнителните автобусни линии са с режим на движение, осигуряващ възможност за спиране, слизане и качване по желание на пътниците на разрешените за това места. Те допълват основните линии на градския транспорт, без да ги дублират напълно (чл. 7 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили).

Процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентният орган е общинският съвет (чл. 8, ал. 3 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили).

II. Заявител

Маршрутните разписания на линиите от общинските транспортни схеми се разработват от общината.

III. Необходими документи

Предложенията за откриване на нова автобусна линия или нов курс по съществуваща линия в общинските транспортни схеми следва да съдържат:

1. Маршрутни разписания на курсовете непосредствено преди и след предложения нов курс по същата линия или друга линия, осигуряваща връзка с крайния пункт по маршрута.

2. Проект на маршрутно разписание.

3. Предполагаем пътникопоток.

4. Схема на маршрута (за нови линии) (чл. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили).

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Маршрутните разписания на линиите от общинските транспортни схеми се разработват в отдел "Транспорт, лицензи, контрол и защита на потребителите". Кметът на общината определя комисия, в чийто състав се включват специалисти от общината, представители на: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", областните пътни управления и браншовите организации. След обсъждане от комисията общинската транспортна схема се утвърждава от общинския съвет. Промени в схемата се извършват по предложение на същата комисия, след което променената транспортна схема се внася за утвърждаване от общинския съвет (чл. 8 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили).

Маршрутните разписания на градските автобусни линии се разработват с оглед осигуряването на възможност за връзки между отделните видове транспорт. При разработването и утвърждаването на разписанията на междуселищните линии се осигурява минимум 15-минутен интервал между курсовете по една и съща линия (чл. 9, чл. 16, ал. 1 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили).

V. Такси

За извършване на административната услуга не се дължи такса.

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА