ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"Е" Издаване разрешително за временно ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Правнооснование

Наредба №5 на Общински съвет БялаСлатина


Характеристика

Настоящата услуга има за цел издаванеразрешително за временно ползване на тротоари, площади, улични платна и др.общински терени за разполагане на строителни материали.

 

 

Процедурапо извършване на административната услуга


I. Компетентен орган

Компетентенорган е кметът на общината или овластено от него длъжностно лице.

 

II.Заявител

Заявители могат да бъдат физически и юридически лица.


III. Необходими документи

1. Заявлениепо образец.


IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлениетосе подава в Центъра за информация и услуги, регистрира в електроннатасистема за документооборот и получава входящ номер.

Срокътза извършване на услугата е 3-дневен от датата на подаване на заявлението.


V. Такси

За издаване разрешително завременно ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени заразполагане на строителни материали.

.

Заграда – 5лв./м3

Заселата – 3лв./м3


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА