ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"СД" Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Формуляри

Правно основание

Наредба №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на община Бяла Слатина.

Наредба №5 за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина.

Характеристика

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за даване на разрешение за достъп и движение в централна градска част за извършване на товаро-разтоварна дейност, куриерски услуги и др., свързани с естеството на работа на заявителя.

За улесняване на работата на фирмите, чиито офиси и обекти се намират на територията на „Централна зона", община Бяла Слатина издава разрешение за движението в тази зона. Последната се определя с Наредба №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на община Бяла Слатина.

Процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Разрешението се издава от кмета на община Бяла Слатина  или овластено от него длъжностно лице.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Устройствения правилник на общинска администрация на община Бяла Слатина, кметът на общината, в случаите разрешени от закона,може да упълномощава или възлага със заповед на заместник-кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им. Съгласно одобрената структура на общинската администрация от 01.02.20012 г., допълнена и изменена от 01.08.2012 г., по въпросите, свързани с транспортната дейност,кметът на общината се подпомага от заместник-кмета по "Устройство на територията, строителство, бедствия и аварии" (чл. 12 от Устройствения правилник на общинска администрация на община Бяла Слатина).

II. Заявител

Заявител е упълномощено лице от фирмата, желаеща съответното разрешително.

III. Необходими документи

1. заявление по образец;

2. копие от съдебно решение за регистрация на фирмата;

3. копие от контролния /ите талон/ и на автомобила/ите;

4. други документи при нужда.

IV. Вътрешен ход на административната услуга


Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за услуги и информация. Документите се проверяват от главен специалист „Стопански дейности“, след което се изготвя разрешение в два екземпляра. Разрешението се подписва от кмета на Община Бяла Слатина или неговите заместници.

Разрешението се получава в Центъра за услуги и информация.

Срокът за извършване на услугата е 7-дневен от датата на подаване на заявлението.

V. Такси

За издаване на разрешение за обслужване на обекти в забранени за превозни средства улици
- за срок от една година – ……лв.

- за срок от един месец – …….лв.

- за автомобили с товароносимост над 3.5 тона и срок на валидност до 10 дни–   ….… лв.


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА