ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"Е" Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Правнооснование

Наредба №5 на Общински съвет БялаСлатина


Характеристика

Настоящата услуга има за цел издаванена разрешение за кастрене и премахване на растителност

 

 

Процедурапо извършване на административната услуга


I. Компетентен орган

Компетентенорган е кметът на общината или овластено от него длъжностно лице.


II. Заявител

Заявители могат да бъдат физически и юридически лица.


III. Необходими документи

1. Заявлениепо образец.


IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлениетосе подава в Центъра за информация и услуги, регистрира в електроннатасистема за документооборот и получава входящ номер.

Срокътза извършване на услугата е 14-дневен от датата на подаване на заявлението.


V. Такси

За издаване на разрешениеза кастрене и премахване на растителност

5 лв. за кастрене/премахване на 1дърво.


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА