ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"Е" Издаване разрешение за депониране на строителни отпадъци, земни маси и не опасни производствени отпадъци на общинското депо

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Правно основание

Наредба №5 на Общински съвет Бяла Слатина


Характеристика

Настоящата услуга има за цел издаване разрешение за депониране на строителни отпадъци,  земни маси и не опасни производствени отпадъци на общинското депо.

 

 

Процедура по извършване на административната услуга


I. Компетентен орган

Компетентен орган е кметът на общината или овластено от него длъжностно лице.
II. Заявител

Заявители могат да бъдат физически и юридически лица.


III. Необходими документи

1. Заявление по образец.


IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за информация и услуги, регистрира в електронната система за документооборот и получава входящ номер.

Срокът за извършване на услугата е 3-дневен от датата на подаване на заявлението.


V. Такси

За издаване на разрешение за депониране на строителни отпадъци,  земни маси и не опасни производствени отпадъци на общинското депо.

Физически лица – 2лв./м3

Юридически лица – 5лв./м3

 

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА