ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"ОС" Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ


Правно основание

чл. 36 от Закона за общинскатасобственост (ЗОС)

чл. 46, ал. 2, т. 1, чл. 47 отЗакона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Наредба№ 5 за определянето и администрирането на местните таксии цени на услугина територията на Община Бяла Слатина


Характеристика

Съсобственостсъществува когато правото на собственост върху имота принадлежи общо на две илиповече лица. Способите за възникване на съсобственост могат да бъдат различни,но биха могли да се обособят главно четири – наследяване, правна сделка, закон,административен акт. По принцип всеки съсобственик може да си служи с общатавещ съобразно нейното предназначение и по начин да не пречи на другитесъсобственици да си служат с нея според правата им. Общата вещ се използва иуправлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече отполовината от нея. Съсобствеността обаче може винаги да бъде прекратена поискане на някой от съсобствениците.


            Прекратяванетона съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица илиюридически лица се извършва след решение на общинския съвет по един от следнитеначини:

- делба;

- продажба на частта на общината;

- откупуване частта на физическите лица или юридическите лица;

- замяна на идеални части с друг равностоен имот.

Делбата можеда е съдебна или доброволна, като доброволната делба се осъществява чрез даванеили получаване в дял на реални части от имота или чрез получаване собственосттана целия имот от един от съсобствениците с изплащане частите на останалитесъсобственици в брой, когато имотът е реално неподеляем.
            Възоснова на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед исключва договор.

Съсобствеността,възникнала вследствие влязло в сила решение за изменение на ПУП, се прекратявакогато съсобственият имот не може да бъде реално поделен на отделни имоти,отговарящи на изискванията за самостоятелен УПИ.


Процедура по извършване на административнатауслуга

 

I.Компетентен орган

Прекратяванетосе извършва след решение на общинския съвет, въз основа на което кметът наобщината издава заповед и сключва договор.


II. Заявител

Съсобственосттавърху недвижими имоти между общината и физически или юридически лица сепрекратява по предложение на съсобствениците до кмета на общината или поинициатива на кмета на общината.


III. Нормативно установени изисквания

За упражняванена правото следва да е възникнала и да съществува съсобственост между общинатаи други юридически лица или физически лица.

Прекратяванена съсобствеността се извършва само при наличие на съставен акт за общинскасобственост (АОС) за частта от имота собственост на общината.


IV. Необходими документи

Запрекратяване на съсобственост се подава заявление, към което се прилагат:

- документ за собственост;

- актуални скици на имота отдействащия регулационен план и от служба по геодезия, картография и кадастър спопълнен кадастър – в случаите, когато съответния имот попада в територия, закоято са одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър по реда на ЗКИР;

- извадка отвлязъл в сила застроителен план;

- удостоверение за наследници - при необходимост;

- други документи – при необходимост;

- документ за платена такса за възлагане на пазарна оценка.


V. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението сеподава в Центъра за информация и услуги (ЦИУ) в сградата на Община Бяла Слатина.Преписката се регистрира в електронната система за документооборот и получававходящ номер.


1. Процедура при прекратяване на съсобственоствърху имот след решение на Общинския съвет

Образуванатавъз основа на заявлението преписка се насочва за преглед към директор дирекция "Общинскасобственост обществени поръчки и екология", в рамките на три дни. Следтова преписката се дава за окомплектоване с АОС. Окомплектоването се извършва врамките на 15 дни, когато има съставен АОС, а ако няма, се предприема процедурапо съставянето му и вписване в Службата по вписванията, като срокът се увеличавана 237дни.

След окомплектованена преписката с АОС, в рамките на 3 дни, се възлага изготвянето на пазарнаоценка, която се изготвя от независим оценител на имоти в срок от 7 дни.

В срок 12 дни се изготвяпредложение до Общински съвет Бяла Слатина за прекратяване на съсобственосттаот експерт "Общинска собственост обществени поръчки и екология" и сесъгласува от директор дирекция „ОСОПЕ”. Общинският съвет разглеждапредложението на свое заседание и в 30-дневен срок от получаване напредложението приема решение да се прекрати съсобствеността между общината ифизическите или юридически лица.

В 5-дневенсрок след получаване на положителното решение на Общинския съвет се изготвязаповед за прекратяване на съсобственост от младши или старши експерт "ОСОПЕ",съгласува се с юрист, директор дирекция „ОСОПЕ”. Заповедта се подписва от кметана община Бяла Слатина, след което в 5-дневен срок се извежда в изходящ дневники се връчва на заявителя.

Плащанията,определени в заповедта се извършват в едномесечен срок от връчването й, следкоето в 5-дневен срок се изготвя договор, който се съгласува с юрист и главниясчетоводител и се подписва от кмета. В 15-дневен срок от подписване на договораот кмета го подписват и другите страни по него и се вписва в Службата повписванията по местонахождение на имота. След подписване на договора, в5-дневен срок, се подписва протокол за предаване на имот – общинскасобственост.

Копие отдоговора се предоставя в дирекция "Бюджет и счетоводство" и дирекция"ОСОПЕ" за изготвяне на заповед за деактуване. Заповедта се изготвя в3-дневен срок от младши или старши експерт "ОСОПЕ" и се съгласува от директордирекция "ОСОПЕ".

Общият срок запроцедурата е 138 дни, когато има съставен АОС, и 360 дни, ако не е съставенАОС.


2. Процедура при прекратяване насъсобственост върху имот без решение на Общинския съвет

Образуванатапреписка се насочва към дирекция "ОСОПЕ" за окомплектоване с АОС врамките на 15 дни. Ако няма съставен АОС за частта от имота, който е общинскасобственост, се предприема процедура по съставянето му и вписване в Службата повписванията, като срокът се увеличава на 237 дни.

След окомплектованена преписката с АОС, в рамките на 3 дни, се възлага изготвянето на пазарнаоценка, която се изготвя от независим оценител на имоти в срок от 7 дни.

В 5-дневенсрок след получаване на оценката се изготвя заповед за прекратяване насъсобственост от младши или главен експерт "ОСОПЕ", съгласува се сюрист, директор на дирекция "ОСОПЕ". Заповедта се подписва от кметана Община Бяла Слатина, след което в 5-дневен срок се извежда в изходящ дневники се връчва на заявителя.

Плащанията,определени в заповедта се извършват в едномесечен срок от връчването й, следкоето в 3-дневен срок се изготвя договор, който се съгласува с юрист и главниясчетоводител и се подписва от кмета на общината. В 15-дневен срок от подписванена договора от кмета го подписват и другите страни по него и се вписва вСлужбата по вписванията по местонахождение на имота. След подписване надоговора, в 5-дневен срок, се подписва протокол за предаване на имот – общинскасобственост.

Копие отдоговора се предоставя в дирекция "Счетоводство" и дирекция "ОСОПЕ"за изготвяне на заповед за деактуване. Заповедта се изготвя в 3-дневен срок отмладши или старши експерт "ОСОПЕ" и се съгласува от директор дирекция"ОСОПЕ".

Общият срок запроцедурата е 96 дни, когато има съставен АОС, и 318 дни, ако не е съставенАОС.


VІ. Такси и разноски

В Община БялаСлатина всички разноски по извършване на сделките са за сметка на заявителя.

Разпорежданетос имоти – частна общинска собственост, се извършва на базата на пазарна оценка,определена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС – възложена от общината и извършенаот независими лицензирани оценители, която не може да е по-ниска от данъчнатаоценка съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗОС.

При разпорежданетос имот – частна общинска собственост или учредяване на ограничени вещни прававърху имот, физическите и юридическите лица, на които се прехвърлясобствеността или ограниченото вещно право, заплащат на общината местна такса,както и местен данък и режийни разноски. Данъкът и таксите се изчисляват върхуцената по сделката.

Разходите повписване на съответния договор в Агенцията по вписванията са за сметка наприобретателя по сделката.


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА