ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"ОС" Изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ


Правно основание

чл. 34, ал. 4 и 7, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинскатасобственост (ЗОС)

чл. 46, ал. 2, т. 1, чл. 47 от Закона за местните данъци итакси (ЗМДТ)

Наредба № 5 за определянето иадминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда заупражняване правото на физически и юридически лица да закупят имот – частнаобщинска собственост или идеални части от него, върху който са придобили правона строеж или притежават законно построена сграда, или обекти в сграда заедносъс съответните идеални части от правото на строеж. В тези случаи, съгласно чл.35, ал. 3 от ЗОС, продажбата се извършва от кмета на общината без провеждане натърг или конкурс по ред, определен в наредбите за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, приети от общинските съвети.Кметът на общината издава заповед и сключва договор за продажба.

Процедура по извършване наадминистративната услуга

I. Компетентен орган

Продажбата се извършва след решение на общинския съвет, възоснова на което кметът на общината издава заповед и сключва договор.

II. Правоимащи лица

Право да закупят земя – частна общинска собственост, върхукоято е учредено право на строеж, имат физически и юридически лица или технитенаследници и правоприемници, които:

– са придобили право на строеж върху земя – частна общинскасобственост и са построили законно жилищна или вилна сграда;

– са придобили жилище или друг обект в етажна собственостзаедно с идеална част от правото на строеж върху земята – частна общинскасобственост;

– са придобили право на строеж върху идеална част от земя –частна общинска собственост за построяване на обект в етажна собственост.

III. Нормативно установениизисквания

Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост насобственик на законно построена върху нея сграда се извършва при условие, че заобщинската земя е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) с предвиждане,съответстващо на учреденото и реализирано право на строеж.

Когато искането за закупуване е от собственици на жилища идруги самостоятелни обекти в сграда, придобили идеални части от правото настроеж върху общинска земя, искането за придобиване на идеална част от правотона собственост върху земята, трябва да е направено от всички притежатели направото на строеж. Искането може да бъде направено и от едно или повече лица отпритежателите на право на строеж, но трябва да е придружено с нотариалнозаверено съгласие от останалите правоимащи лица.

IV. Необходими документи

Производството започва с подаване на писмено заявление отсобственика на сградата, към което се прилагат:

- документ за учредено или признато право на строеж илидокумент за собственост на сградата;

- актуални скици на имота от действащия регулационен план иот служба по геодезия, картография и кадастър с попълнен кадастър – в случаите,когато съответния имот попада в територия, за която са одобрени кадастралнакарта и кадастрален регистър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър(ЗКИР);

- удостоверение от главния архитект на общината, че правотона строеж е реализирано - в случаите, когато сградата не е отразена вдействащите кадастрален план или кадастрална карта;

- удостоверение за наследници – при необходимост;

- други документи – при необходимост;

- документ за внесена такса за оценка на имота, предмет насделката.

V. Вътрешен ход наадминистративната услуга

Заявлението се подава в Центъра за информация и услуги (ЦИУ) в сградата на Община БялаСлатина. Преписката се регистрира в електронната система за документооборот иполучава входящ номер.

Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочваза преглед към заместник кмет по устройство на територията строителствобедствия и аварии (УТСБА), който я разпределя на директор на дирекция"Общинска собственост обществени поръчки и екология" (ОСОПЕ) в срокот 3 дни. След това преписката окомплектова с акт за общинска собственост(АОС). Окомплектоването се извършва в рамките на 15 дни, когато има съставенАОС, а ако няма, се предприема процедура по съставянето му и вписване вСлужбата по вписванията, като срокът се увеличава на 237 дни.


След окомплектоване на преписката с АОС, в рамките на 3 дни, се възлага пазарнаоценка, която се изготвя от независим оценител на имоти в срок от 5 дни.

В 10-дневен срок след получаване на оценката се изготвяпредложение до общинския съвет. Общинският съвет разглежда предложението насвое заседание и приема решение в 30-дневен срок от получаването му.


В 5-дневен срок от получаване на решението се изготвя заповед за продажба направо на собственост от младши или главен експерт "Общинска собственостобществени поръчки и екология", съгласува се с юрист, директор на дирекция"Общинска собственост обществени поръчки и екология" и директор надирекция "Финансово-стопански дейности и бюджет" (ФСДБ). В заповедтасе определя купувачът, имотът, върху който се прехвърля правото на собственост,цената, дължимият данък, такси и режийни разноски, реда, начините и условиятана плащане и други изисквания, които купувачът трябва да изпълни.


Заповедта се подписва от кмета на Община Бяла Слатина, след което в 5-дневенсрок се извежда в изходящ дневник и се връчва на заявителя.

Плащанията, определени в заповедта се извършват ведномесечен срок от връчването й, след което в 3-дневен срок се изготвядоговор, който се съгласува с юрист и главния счетоводител и се подписва откмета на общината. В 15-дневен срок от подписване на договора от кмета гоподписват и другите страни по него и се вписва в Службата по вписванията поместонахождение на имота.


Копие от договора се предоставя в отдел "Счетоводство" и отдел "ОСОПЕ"за изготвяне на заповед за деактуване. Заповедта се изготвя в 3-дневен срок отмладши или старши специалист "ОСОПЕ" и се съгласува от директордирекция „ОСОПЕ”. След подписването й от кмета заповедта се предоставя надирекция ФСДБ и дирекция "Строителство и инвестиции".

Общият срок за процедурата е 136 дни, когато има съставенАОС, и 358 дни, ако не е съставен АОС.


VІ. Такси и разноски

В Община Бяла Слатина всички разноски по извършване насделките са за сметка на заявителя.

Разходите по изготвянето на оценка се поемат от заявителите.

При разпореждането с имот – частна общинска собственост илиучредяване на ограничени вещни права върху имот, физическите и юридическите лица,на които се прехвърля собствеността или ограниченото вещно право, заплащат наобщината местна такса, както и местен данък и режийни разноски. Данъкът и таксите сеизчисляват върху цената по сделката.

Разходите по вписване на съответния договор в Агенцията повписванията са за сметка на приобретателя по сделката.


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА