ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"ОС" Справка по актовите книги

Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

чл. 62, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)


Характеристика

Съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗОС актовите книги за общинскитеимоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях. Условията и редът затова следва да са определени в Наредбата за реда за придобиване, управление иразпореждане с общинската собственост. Актовите книги съдържат вписаните споследователни номера актове за общинска собственост за общинските имоти натериторията на общината.

Процедура по извършване наадминистративната услуга


I. Компетентен орган

Справки по актовите книги за общинска собственост сепредоставят от служителите на отдел "Общинската собственост общественипоръчки и екология"(ОСОПЕ).

II. Заявител

Заявител може да бъде всяко лице.

III. Вътрешен ход на административната услуга

Лицето заявява искането си за предоставяне на справка предслужител от отдел " Общинската собственост обществени поръчки и екология ",където се съхраняват актовите книги. Служителят проверява исканата информация ия предоставя на заявителя веднага.


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА