ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"ОС" Издаване на удостоверение за отписан /деактуван/ или възстановен общински имот

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ


Правно основание

чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

чл. 54 отНаредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугина територията на община Бяла Слатина

Характеристика

Отписването на даден имот от актовите книги (деактуване) сеизвършва в общината по местонахождението му, когато този имот неправилно е билактуван като общинска собственост или е отпаднало основанието за актуването мукато такъв. Отписването от актовите книги се извършва по инициатива насобствениците на такива имоти или служебно със заповед на кмета за отписване наимота от актовите книги за общинска собственост. Въз основа на издаденатазаповед за деактуване, може да се издаде удостоверение по искане назаинтересуваните лица. Целта на настоящата административна услуга е да опишереда за издаване на удостоверение за отписан имот.

Процедура по извършване на административната услуга


I. Компетентен орган

Компетентен орган е кметът на община Бяла Слатина.

II. Заявител

Удостоверение за деактуване се издава по искане нафизическите или юридически лица, собственици на имота.

III. Необходими документи

Когато искането за издаване на удостоверение е направенозаедно с искането за издаване на заповед за отписване на имота от актовитекниги, собственикът подава заявление, към което прилага документ за собствености скица на имота.

В случаите когато искането за издаване на удостоверение енаправено отделно, заинтересуваното лице подава заявление.

ІV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за информация и услуги (ЦИУ)в сградата на община Бяла Слатина. Преписката се регистрира в електроннатасистема за документооборот и получава входящ номер.

Забележка: Работното време с граждани на ЦИУ е от 08:30 до17:30 часа без прекъсване.

 

Въз основа на издадената заповед за отписване на имота отактовите книги, младши или старши експерт " Общинска собственост "изготвя удостоверение и го предава за съгласуване на директор дирекция"Общинска собственост". Удостоверението се подписва от кмета и сепредава в ЦИУ и за връчване на заявителя в 14-дневен срок. Бърза услуга се можеда се извърши по искане за заявителя в рамките на 7 работни дни, а експресна –в рамките на 3 работни дни.

VІ. Такси

- обикновена услуга – 3,00 лева;

- бърза услуга – 6,00 лева;

- експресна услуга – 9,00 лева.


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА