ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"ОС" Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Формуляри

 

ЗАЯВЛЕНИЕ


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

чл. 5 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

§ 1, т. 1, б. "а" от Закона за администрацията(ЗА)

чл. 54от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени науслуги на територията на община Бяла Слатина

Характеристика

Настоящата услуга има за цел да укаже реда и условията заиздаване на удостоверение относно собствеността и статута на имоти по искане нафизически и юридически лица. Издаването на такова удостоверение представляваадминистративна услуга по смисъла на § 1, т. 1, б. "а" отдопълнителните разпоредби към ЗА, която отразява актуалното състояние нанедвижимия имот към даден момент.

Процедура по извършване на административната услуга


I. Компетентен орган

Органът, компетентен да издаде удостоверение е кметът наобщината по местонахождението на недвижимия имот.


II. Заявител

Производството по издаване на исканото удостоверение започвапо заявление на заинтересувано физическо или юридическо лице.


III. Необходими документи

Административната услуга започва с подаване на писменозаявление от заинтересуваното лице, към което се прилагат:

- копие от документ за собственост;

- копие от актуална скица на имота;

- удостоверение от Областна администрация относно това далиимотът е вписан в актовите книги за държавна собственост;

- удостоверение по § 16 от ЗУТ (при необходимост);

- удостоверение за наследници (при необходимост);

- документ за платена такса.


IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за информация и услуги (ЦИУ)в сградата на община Бяла Слатина. Преписката се регистрира в електроннатасистема за документооборот и получава входящ номер.

Забележка: Работното време с граждани на ЦИУ е от 08:30 до17:30 часа без прекъсване.


Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на единден, към дирекция "Общинска собственост", служител на която извършвапроверка относно собствеността и статута на имота и изготвя необходимотоудостоверение. След изготвянето му удостоверението се представя за съгласуванедиректор на дирекция "Общинска собственост". Изготвянето и проверкатана удостоверението се извършват в 3-дневен срок от получаване на преписката вдирекция "Общинска собственост".

Готовото удостоверение се представя в ЦИУ за връчване назаявителя.


Съгласно чл. 57, ал. 2 от АПК, в 7-дневен срок от постъпване на искането трябвада се издаде исканото удостоверение или да бъде направен писмен мотивиран отказто да бъде издадено.

Срокът може да бъде удължен до един месец от започване напроизводството, когато е необходимо да се съберат доказателства за съществениобстоятелства или да се даде възможност на други граждани и организации да сезащитят (чл. 57, ал. 5 от АПК).

Бърза услуга в община Бяла Слатина се извършва по искане награжданите в рамките на три работни дни, а експресна – в рамките на единработен ден.


Кметът на общината може да откаже издаването на исканото удостоверение, когатопрецени:

- че молителят няма правен интерес;

- че с искания документ могат да се застрашат законнитеправа и интереси на трети лица или

- обектът, за който се иска справката е секретен иинформацията за него представлява държавна тайна.

В тези случаи отказът се мотивира писмено.

Както изричният, така и мълчаливият отказ подлежат наобжалване. Тъй като се касае за акт на кмет на община, обжалването се извършвапо реда на АПК пред областния управител.


V. Такси

Съгласно чл. 54 от Наредбата за определянето иадминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община БялаСлатина дължимите такси за издаване на удостоверения, свързани съссобствеността и статута на имоти – частна собственост и имоти – общинскасобственост, са както следва:

- обикновена услуга – 3,00 лева;

- бърза услуга – 6,00 лева;

- експресна услуга – 9,00 лева.


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА