ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"ОС" Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост

Формуляри
ЗАЯВЛЕНИЕ

Правно основание

чл. 21, ал. 3 и § 8 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК)

чл. 587, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

§ 1, т. 2, б. "а" от Закона за администрацията(ЗА)

чл. 62, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

чл. 54 от Наредба за определянето и администрирането наместните такси и цени на услуги на територията на община Бяла Слатина


Характеристика

Удостоверението, необходимо за признаване право на собственостчрез извършване на обстоятелствена проверка, издадено от общината представлявадокумент от значение за признаване, упражняване или погасяване на права илизадължения. Волеизявлението за издаване на такъв документ или отказът да бъдеиздаден е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 3 от АПК.Документът, който се издава удостоверява, че описаният от молителя имот не еобщинска собственост и не е бил обект на отчуждаване. Производството предадминистративния орган за издаване на удостоверение започва по искане назаинтересуван гражданин или организация.


Целта на услугата е заинтересуваното лице, по чието искане е започналопроизводството по издаване на индивидуален административен акт, да се снабди судостоверение, което му е необходимо за съставяне на констативен нотариален актза право на собственост, придобито по давност, съгласно чл. 587, ал. 2 от ГПК.

Удостоверението, издадено от общината се използва катописмено доказателство, наред с гласните такива, в производството по извършванена обстоятелствена проверка от компетентния нотариус.

Процедура по извършване на административната услуга


I. Компетентен орган

Компетентен орган е кметът на община Бяла Слатина.


II. Заявител

Производството по издаване на исканото удостоверение започвапо заявление на гражданин или организация, които имат правен интерес отпризнаване правото им на собственост по давностно владение.


III. Необходими документи

Административната услуга започва с подаване на писменозаявление от заинтересуваното лице. Към заявлението се прилагатмолби-декларации за заверка и документ за платена такса.


IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за информация и услуги (ЦИУ)в сградата на община Бяла Слатина. Преписката се регистрира в електроннатасистема за документооборот и получава входящ номер.

Забележка: Работното време с граждани на ЦИУ е от 08:30 до17:30 часа без прекъсване.


Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на единден, към дирекция "Общинска собственост", където младши или старши експертизвършва проверка в актовите книги дали за имота има съставен акт за общинскасобственост (АОС). След извършване на проверката приложените молби-декларациисе заверяват и се подписват от Кмета на Общината. Заверката представляваудостоверяване на факта, че за имота няма съставен АОС, респ. – има съставенАОС, в който случай се посочва неговият номер и дата на издаване.

След заверката молбите-декларации се предават в ЦИУ завръчване на заявителя.


Срокът за извършване на услугата съгласно чл. 57, ал. 2 от АПК е 7 дни. Поискане на заявителя бърза услуга се извършва в рамките на 3 работни дни, аекспресна – в рамките на един работен ден.


V. Такси

Дължимата такса е както следва:

- за обикновена услуга – 5,00 лева;

- за бърза услуга – 10,00 лева;

- за експресна услуга – 15,00 лева


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА