ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"ОС" Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Формуляри
ЗАЯВЛЕНИЕ

Правно основание

Административно-процесуален кодекс (АПК)

чл. 62, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

Наредба № 6 за реда за придобиване, управление иразпореждане с общинската собственост на Общински съвет Бяла Слатина

чл. 54 от Наредба № 5 за определянето и администрирането наместните такси и цени на услуги на територията на община Бяла Слатина


Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда, прикоито се издават заверени копия от документи, съхранявани в архива на дирекция"Общинска собственост" – заповеди, договори, протоколи по отчуждителнипреписки.

Процедура по извършване на административната услуга


I. Компетентен орган

Компетентният орган е кметът на общината.


II. Заявител

Заявители могат да бъдат физически и юридически лица,заинтересувани да получат заверено копие от съответния документ.


III. Необходими документи

Административната услуга започва с подаване на писменозаявление от заинтересуваното лице, към което прилага документ за платенатакса.


IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за информация и услуги (ЦИУ)в сградата на община Бяла Слатина. Преписката се регистрира в електроннатасистема за документооборот и получава входящ номер.

Забележка: Работното време с граждани на ЦИУ е от 08:30 до17:30 часа без прекъсване.


Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на единден, към дирекция "Общинска собственост", където се разпределя заразглеждане на искането и изготвяне на заверен препис от искания документ. Взависимост от характера на документа, преписът се изготвя от служител на Дирекция„ОСОПЕ“ и се предоставя в ЦИУ за връчването му на заявителя.


Срокът за предоставяне на услугата е 14 дни. По искане на заявителя може да сеизвърши бърза услуга в срок 7 работни дни и експресна услуга – в рамките на 3работни дни.


V. Такси

Таксата за издаване на копия от документи в община БялаСлатина е:

- за обикновена услуга – 2,00 лв./стр.

- за бърза услуга – 4,00 лв./стр.

- за експресна услуга – 6,00 лв./стр.


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА