ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"СД" Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на основание на основание чл.24 ал.1,2 от Наредба № 34 на МТИТС

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Правно основание

Закона за автомобилните превози (ЗАвтП)

чл. 6, ал. 2 и чл. 12 от Устройствения правилник на общинска администрация на община Бяла Слатина.

Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бяла Слатина.

Характеристика

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници.

Таксиметров превоз на пътници е обществен превоз (по смисъла на § 1, т. 1 ЗАвтП) срещу заплащане, извършван с лек автомобил до 5 места, включително мястото на водача, по заявен от пътника маршрут (чл. 2 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници). Съгласно, разрешението за таксиметров превоз на пътници се издава от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице за всеки отделен автомобил.

Таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговци, притежаващи удостоверение за регистрация и издадено от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица разрешение за такъв превоз, както и от водачи, извършващи дейността от името на регистрирани превозвачи, но за своя сметка (чл. 24а, ал. 1 ЗАвтП, чл. 3, чл. 24, ал. 1 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници).

Процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентен орган е кметът на общината или овластено от него длъжностно лице.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Устройствения правилник на общинска администрация на община Бяла Слатина, кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник-кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им. Съгласно одобрената структура на общинската администрация от 01.02.20012 г., допълнена и изменена от 01.08.2012 г., по въпросите, свързани с транспортната дейност, кметът на общината се подпомага от заместник-кмета по "Устройство на територията, строителство, бедствия и аварии" (чл. 12 от Устройствения правилник на общинска администрация на община Бяла Слатина).

II. Заявител

Заявител е регистриран превозвач – търговец или водач, извършващ дейност от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.

III. Необходими документи

1. Заявление по образец;

2. Удостоверение за регистрация;

3. Опис на автомобилите;

4. Копия на свидетелства за регистрация на МПС;

5. Копия на „Карта за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил”;

6. Копия на „Знак за ГТП”;

7. Копия на „Удостоверение водач на лек таксиметров автомобил”;

8. Удостоверение за липса на задължения на ДЗЛ към НАП и местния бюджет;

9. Справка за изпратени уведомления по чл.62 ал.4 от КТ;

10. Служебна бележка.

11. Документ за платена такса.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за услуги и информация. Документите се проверяват от главен специалист „Стопански дейности“, след което се изготвя разрешение в два екземпляра. Разрешението се подписва от кмета на Община Бяла Слатина или неговите заместници.

Разрешението се получава в Центъра за услуги и информация.

Срокът за извършване на услугата е 7-дневен от датата на подаване на заявлението.

V. Такси

За издаване на разрешение за таксиметрова дейност, окомплектовано с холограмен стикер, се заплаща такса в размер на …….. лева.

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА