ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"СД" Издаване на разрешения и вписване в регистър за извършване на амбулантна търговия

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Правно основание

Наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Бяла Слатина.

Характеристика

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на разрешение за упражняване на амбулантна търговия на територията на община Бяла Слатина.

Процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентен да извърши услугата е длъжностно лице от Дирекция „ОСОПЕ“.

II. Заявител

Заявители са лицата, които извършват амбулантна търговия на територията на община Бяла Слатина.

III. Необходими документи

1. Заявление по образец.

2. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация.

3. Удостоверение от ТД на НАП за дължими държавни вземания.

4. Копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ.

5. Свидетелство за регистрация на фискално устройство, съгласно Наредба №4 от 1999 г. на Министъра на финансите.

6. Документ за платена такса.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за услуги и информация. Документите се проверяват от главен специалист „Стопански дейности“, след което се изготвя разрешение в два екземпляра. Разрешението се подписва от кмета на Община Бяла Слатина или неговите заместници.

Разрешението се получава в Центъра за услуги и информация.

Срокът за извършване на услугата е 7-дневен от датата на подаване на заявлението.

V. Такси

За издаване на разрешения и вписване в регистър за извършване на амбулантна търговия., се заплаща такса в размер на ……..  лева.

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА