ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"СД" Уведомление за упражняване на търговска дейност

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Правно основание

Наредба № 2за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Бяла Слатина.

Характеристика

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за уведомяване за упражняване на търговска дейност на територията на община Бяла Слатина.

Процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентен да извърши услугата е длъжностно лице от Дирекция „ОСОПЕ“.

II. Заявител

Заявители са лицата, които извършват търговска дейност.

III. Необходими документи

Заявителят следва да подаде в община Бяла Слатина следните документи:

- уведомление по образец;

- актуално удостоверение за съдебна регистрация;

- ЕИК в случаите, когато лицето е търговец и удостоверение за членство в Регионалната  занаятчийска камара, когато се упражнява занаят (независимо от съдебната регистрация), или лицето е самостоятелно работещ майстор;

- удостоверения за регистрация по чл.12, ал.2, ал.9 и ал.10 от Закона захраните;

- свидетелство за регистрация на фискалното устройство.

- копие от документ за собственост /копие от договор за наем/;

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Уведомлението с приложимите документи се подава в община Бяла Слатина в Центъра за услуги и информация. Документите се насочват към Дирекция „ОСОПЕ“,където главния специалист „Стопански дейности“ извършват проверка на документите и след това се вписва в регистъра.

Услугата се извършва в 14-дневен срок.

V. Такси - няма

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА