ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"СД" Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Правно основание

чл. 57 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Наредба № 5 за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина.

Характеристика

Разрешение за поставяне се издава за разполагането върху поземлени имоти (по смисъла на § 5, т. 2 от Закона за устройство на територията) на следните преместваеми обекти:

- рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи (чл. 57, ал. 1 от ЗУТ).

Разрешението за поставяне е документ, с който се разрешава разполагането на посочените обекти върху недвижими имоти, собственост на физически лица, юридически лица, на общини или държавата.

Рекламно-информационни елементи могат да се разполагат на територията на общината въз основа на одобрени проекти, разрешение от главния архитект по чл. 57 от ЗУТ и след заплащане на предвидената такса. В случаите, когато рекламно-информационните елементи се поставят върху имот общинска собственост, освен посочените документи, се изисква и договор за наем с общината. Не се изисква издаване на разрешение за разлепване на безплатни обяви.

Рекламно-информационни елементи, които могат да се разполагат на територията на община Бяла  Слатина са: външна реклама; реклама към елементите на градското обзавеждане; надписи и информационно-указателни табели; рекламни материали с временен характер; реклама по превозните средства на градския транспорт; съобщения и обяви; кампанийна реклама.

Осъществяване на услугата

І. Компетентен орган

Разрешение се издава от кмета на община Бяла Слатина.

Схемите с определени позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) се съгласуват с Общинския експертен съвет по устройство на територията и се одобряват от главния архитект на общината.

ІІ. Заявител

Заявител може да бъде всяко лице, което иска да постави рекламно-информационни елементи на територията на община Бяла Слатина.

ІІІ. Необходими документи

Заинтересуваното лице подава заявление за разполагане на РИЕ, придружено от:

- ситуационно решение;

- архитектурен, конструктивен проект в подходящ мащаб;

- съдебна регистрация на заявителя;

- удостоверение от Агенцията по вписванията или Окръжен съд за актуална регистрация на заявителя;

- документ за платена административна такса за разглеждане на заявлението;

- декларация за липса на задължения на заявителя и свързаните с него лица към община Бяла Слатина;

- декларация от заявителя, че по отношение на него не е проведена процедура по принудително премахване на РИЕ;

- документ за собственост и/или писмено съгласие на собственика на сградата, съоръжението или имотът, където ще бъде поставен РИЕ, с изключение на случаите на разполагане на РИЕ върху общинска собственост;

- писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението площ, когато РИЕ се поставя върху сгради – етажна собственост; писмено съгласие на заявителя да бъдат прихванати разходите за обезпечителен депозит.

Когато е необходимо, съгласуващият орган с мотивирано становище изисква от заявителя допълнителни документи, съгласувания на ситуационното решение и становища от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Забележка: Разполагането на РИЕ върху сгради, имоти или съоръжения общинска собственост се извършва въз основа на договор, сключен между кмета на община Бяла Слатина и собственика на РИЕ.

IV. Вътрешен ход на услугата

Документите се подават в Центъра за услуги и информация (ЦУИ) в сградата на община Бяла Слатина. Работното време с граждани на ЦУИ е от 08:30 до 17:00 часа без прекъсване.

Кореспонденцията с лицата, подали искания се изготвя от дирекция "ОСОПЕ" при община Бяла Слатина.

Схемите с определените позиции за поставяне на РИЕ се съобразяват със следните изисквания:

- минималното отстояние между два РИЕ, с площ до 2,50 кв. м, поставени в права линия, успоредна на оста на улицата, не може да бъде по-малко от 20 м;

- минималното отстояние между два РИЕ, с площ над 2,50 кв. м, поставени в права линия, успоредна на оста на улицата, не може да бъде по-малко от 50 м.

Информация за одобрени схеми с определени позиции за поставяне на РИЕ върху общинска собственост се подготвя от дирекция "ОСОПЕ" и се изнася в ЦУИ в сградата на общинската администрация и в сайта на община Бяла Слатина. Информацията се актуализира на всяко тримесечие.

Кметът може да организира и провежда публично оповестени търгове или конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с имущество на община Бяла Слатина.

Забележка: Върху недвижими имоти – културни ценности в техните граници и охранителни зони, за издаването на разрешение за поставяне е необходимо съгласуване с Министерството на културата.

Кметът на общината се произнася по искането за разполагане, като в случаите на отказ, прилага писмено мотивацията си.

Разрешението за поставяне на РИЕ се издава след заплащане на такса за разглеждане на документи за поставяне и такса за извършване на рекламна дейност и след внасяне на обезпечителен депозит за разноски по принудително премахване, в размер равен на два месечни наема.

За всеки РИЕ се издава и заплаща отделено разрешение. За рекламни материали с временен характер се издава едно разрешение, в което се посочват всички разрешени позиции.

Издаденото разрешение не може да бъде за срок по-дълъг от пет години.

Когато РИЕ бъде демонтирано, в 7-дневен срок от демонтирането, лицето – собственик, ползвател или лицето, получило разрешението за поставяне, връща разрешението в общината, придружено със заявление, описващо обстоятелствата и причините за прекратяването.

V. Такси

1. За разглеждане на документи за поставяне на рекламни съоръжения се определят следните такси:

1.1. За разглеждане на документи за поставяне на рекламни съоръжения с временен характер – 30.00 лв./брой;

1.2. За разглеждане на документи за поставяне на надписи и ИУТ – 50.00 лв./брой;

1.3. За разглеждане на документи за поставяне на други рекламни елементи – 100.00 лв./брой;

2. За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ се определят следните такси:

2.1. За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ на общински имот:

а) За РИЕ до 2.5 кв.м. /табели, надписи и др./ и тези с временен характер /транспаранти и др./ - 25.00 лв. еднократно за срока на договора.

б) За РИЕ до 12 кв.м. /билборд, сити лайт, тотеми и др./ -150.00 лв. еднократно до срока на договора.

в) За РИЕ над 12 кв.м – 170.00 лв. еднократно до срока на договора;

г) За РИЕ над 50 кв.м - 200.00 лв. еднократно до срока на договора

2.2. За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ на частен имот се определя годишна такса,

както следва:

а) за РИЕ до 2,5 кв.м – 30.00 лв.

б) за РИЕ до 12 кв.м – 50.00 лв.

в) за РИЕ над 12 кв.м – 100.00 лв.

г) за РИЕ над 50 кв.м - 200.00 лв.

Забележка: При прекратяване на дейността общината възстановява частта от годишната такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява.


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА