ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"СД" Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Правно основание

чл. 60, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

чл. 9, ал. 2 от Наредбата за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали

Наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Бяла Слатина.

Наредба № 5 за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина

Наредба № 8 за управление на отпадъците на територията на община Бяла Слатина

Характеристика

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за извършване на заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали.

Чрез заверката на посочените регистри се осъществява контрол върху търговците, извършващи дейността, както и върху работните площадки за отпадъци на територията на общината.

Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които нямат опасни свойства, се извършва от българските и чуждестранните юридически и физически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по националното си законодателство и притежаващи лиценз за тази дейност, издаден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от упълномощен от него заместник-министър. Не се изисква лиценз при:

- търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, получени като технологичен отпадък от собствено производство или от собствен амортизационен лом, когато купувачът е лицензиран по посочения ред;

- продажба на отпадъци от черни и цветни метали с битов характер от физически лица, когато купувачът е лицензиран по посочения ред (чл. 54, ал. 1 и 2 ЗУО).

Лицензираният търговец държи на разположение на всяка площадка, вписана в лиценза, регистър на покупките и вноса и регистър на продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали по образци съгласно Приложения № 3 и 4 към чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, както и нотариално заверено копие от лиценза. Лицензираният търговец е длъжен да вписва в съответния регистър точно и вярно всички обстоятелства непосредствено след извършване на сделката за получаване или експедиране на отпадъци от черни и цветни метали. Лицензираният търговец води регистрите, в които е вписан точният адрес на съответната площадка, след прошнуроването и подпечатването им, извършено до 7 дни от представянето им, от кмета на общината по местонахождението на площадката, който отбелязва датата на подпечатването в нарочна книга. Регистрите се съхраняват в срок до две години от приключването им (чл. 60, ал. 1 и 2 ЗУО, чл. 9 от Наредбата за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали).

"Отпадъци от черни и цветни метали" са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер, с изключение на опасните отпадъци (§ 1, т. 13 ДР ЗУО).

Процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Регистрите се заверяват от кмета на общината.

II. Заявител

Заявител е лицензираният търговец.

III. Необходими документи

1. Заявлени

2. Копие на лицензията за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали с вписана работна площадка за извършване на дейността.

3. Документ, определящ местоположението и законността на работната площадка.

4. Регистър на покупките и вноса и/или регистър на продажбите и износа.

5. Документ за платена такса.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Необходимите документи се представят в Центъра за услуги и информация и се разглеждат от главен специалист „Стопански дейности“ в дирекция "ОСОПЕ". Регистрите следва да бъдат прономеровани и прошнуровани, заверяват се от оправомощено лице и се полага печат с дата на заверката. Копие на платежния документ се прилага към откритата преписка, съдържаща копие на лицензията на търговеца и документ, определящ местоположението и законността на работната площадка.

В специален дневник се вписват: номер на лицензията; данните на търговеца; площадката; брой заверени регистри - за покупка и внос и/или за продажба и износ; брой страници в регистър; внесената такса; дата на заверяване; подпис на лицето, представляващо търговеца.

Услугата се предоставя при предявяване и след заплащане на административната такса.

V. Такси

За заверка на регистрите за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали се заплаща такса в размер на …….. лева (Наредба № 5 за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина).


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА