ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"СД" Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки

Формуляри

ИНФОРМАЦИЯ за реализиран брой нощувки в туристически обект

СПРАВКА за реализирани нощувки

 

Правно основание

чл. 49, ал. 2 от Закона за туризма (ЗТ)

Наредба № 5 за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги натериторията на Община Бяла Слатина.

Характеристика

Настоящата услуга цели да опише условията и реда за заверка на регистър нанастанените туристи и на реализираните от тях нощувки.

Съгласно чл. 49, ал. 1 ЗТ, лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни даводят регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки,включително по гражданство на туриста.

Регистрите се заверяват ежемесечно от кмета на общината или оправомощено отнего длъжностно лице, като по този начин се осъществява контрол върху лицата,извършващи хотелиерски услуги.

Процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Регистърът се заверява ежемесечно от кмета на общината или от оправомощеноот него длъжностно лице (чл. 49, ал. 2 ЗТ).

II. Заявител

Заявител е лицето, което извършва хотелиерска услуга в категоризирантуристически обект - средство за подслон или място за настаняване.

III. Необходими документи

1. Регистър на настанените туристи в туристическия обект.

2.Справка с информация за броя на реализираните нощувки на настанените туристиза предходния месец

3. Копие на документ за внесена такса за заверяване на регистър занастанените туристи и за реализираните от тях нощувки.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Регистърът се представя в Центъра за услуги и информация, заверява се отоправомощено лице, полага се печат с дата на заверката. Заедно с регистъра сеподава справка по образец с информация за броя на реализираните нощувки нанастанените туристи за предходния месец. Към справката се прилага копие наплатежен документ за внесена такса за заверяване на регистър за настаненитетуристи и за реализираните от тях нощувки.

Справката се разглежда в дирекция "ОСОПЕ" и информацията от неясе вписва в електронна таблица за отчетност и анализ от главен специалист„Стопански дейности“. Справките се съхраняват в специални досиета.

Услугата се предоставя при предявяване на искането.

V. Такси

Такса за заверка на хотелски регистър

За извършване на услуги, свързани със заверка на хотелски регистър, сезаплаща такса в размер на ………лева (Наредба № 5 за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги натериторията на Община Бяла Слатина).


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА