ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УОС

"СД" Издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечения, интернет клубове, зали за компютърни и хазартни игри

Формуляри
Заявление

 

 

Правно основание

Наредба №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на община Бяла Слатина.

Наредба № 2 зареда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Бяла Слатина

Наредба №5 за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги натериторията на Община Бяла Слатина.

Характеристика

Настоящата услуга има за цел да укаже условията и реда за издаване на разрешение за удължено работно време след 22.30 часа (23:00 часа) на заведения за хранене и развлечения,интернет клубове, зали за компютърни и хазартни игри.

Съгласно Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията наобщина Бяла Слатина, заведенията за хранене и развлечения, както и останалите търговски обектиимат работно време до 23:00 часа през летния сезон и 22,30 часа през зимниясезон. За тези обекти може да бъде издадено разрешение за удължено работновреме.

Процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Разрешение за удължено работно време се издава от кмета на общината илиупълномощено от него лице.

II. Заявител

Заявители са лицата, които извършват търговска дейност в заведения захранене и развлечения, интернет клубове, зали за компютърни игри и зали захазартни игри.

III. Необходими документи

1. Заявление по образец на общината;

2. Приложения

- Копие от разрешение за въвеждане в експлоатация на обекта.

- Копие от документ, удостоверяващ основанието, на което лицето извършватърговска дейност в обекта: документ за собственост и договор за наем, ако иматакъв.

- Копие от удостоверение закатегоризация на обекта.

- Протокол за измерване нивото на шума,съгласно изискванията на Наредба за показателите за шум в околната среда,отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието,граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите на оценкана стойностите на показателите на шум на вредните ефекти от шума върху здраветона населението, издаден до 30 дни преди подаване на заявлението.

- Копие от договор за физическа охрана с търговци, лицензирани за извършване начастна охранителна дейност или документ за регистрация на дейност посамоохрана, издадени по разпоредбите на действащото законодателство.

- Удостоверение от РПУ, звено „ Охрана на обществения ред" – Община БялаСлатина за липса на констатирани нарушения на обществения ред в съответниятърговски обект, за 12 месеца назад от датата на подаване на заявлението.

- Документ за внесена такса.

- Декларация за липса на задължения къмОбщина Бяла Слатина, по образец.

- Съгласие от Общото събрание на етажната собственост в случай, че обект –заведение за хранене и развлечение, за който се иска издаване на разрешение заудължено работно време се намира в сграда, в режим на етажна собственост.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението и приложенията към него се подават в Центъра за услуги иинформация. Документите се разпределят в ресора на зам.-кмет "Устройствона територията, строителство, бедствия и аварии" разглеждат се отдиректора на дирекция "ОСОПЕ" и се дава резолюция за изпълнение отглавен специалист „Стопански дейности“ съгласно утвърдена процедура на кмета.

Разрешението се изготвя в два екземпляра, единият от които се съгласува отюрисконсулта на общината, директора на дирекция "ОСОПЕ" и зам.-кмет "Устройствона територията, строителство, бедствия и аварии". Разрешението се подписваот кмета, вписва се в специален регистър и се получава в Центъра за услуги иинформация след полагане на подпис на търговеца върху съгласувания екземпляр.

Срокът за извършване на услугата е 7 дни.

V. Такси

За издаване на разрешително за удължено работно време за заведения захранене и развлечения, игрални зали, интернет-клубове и други се заплаща таксав размер на ……..лева на час за времето след 23:00 часа до 5:00 часа сутринта.

Таксата се заплаща при предявяване на искането за издаване на разрешението(Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община БялаСлатина).


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА