ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Дирекция УОС

 "СД" Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
"СД" Издаване на пропуск със знак "инвалид" за паркиране на територията на общината
"СД" Приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни маршрутни линии
"СД" Категоризация на заведения за хранене и развлечение
"СД" Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
"СД" Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - заведение за хранене и развлечение
"СД" Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - средство за подслон или място за настаняване
"СД" Издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечения, интернет клубове, зали за компютърни и хазартни игри
"СД" Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки
"СД" Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали
"СД" Издаване на разрешение за поставяне на  рекламно-информационни елементи
"СД" Уведомление за упражняване на търговска дейност
"СД" Издаване на разрешения и вписване в регистър за извършване на амбулантна търговия
"СД" Издаване на разрешение за поставяне на „Вендинг машини“
"СД" Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на основание на основание чл.24 ал.1,2 от Наредба № 34 на МТИТС
"ОС" Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
"ОС" Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост
"ОС" Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
"ОС" Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост
"ОС" Издаване на удостоверение за отписан /деактуван/ или възстановен общински имот
"ОС" Справка по актовите книги
"ОС" Изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж
"ОС" Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот
"Е" Издаване разрешение за депониране на строителни отпадъци, земни маси и не опасни производствени отпадъци на общинското депо
"Е" Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност

"Е" Издаване на разрешение за преместване на растителност
"Е" Издаване разрешително за временно ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали
"Е" Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита от собствени имоти и издаване на превозен билет
 
 
 
 
 
 
 

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение