ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Административни услуги \"Местни данъци и такси"

Декларация за недвижим имот на физическо лице
Декларация за недвижим имот на юридическо лице
Декларация за облагане с данък върху наследствата
Декларация за придобито моторно превозно средство
Декларация за патентен данък
Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци в частта и за сметосъбиране и сметоизвозване
Декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството битови отпадъци
Издаване на Удостоверение за данъчна оценка /на сгради, на незавършено строителство, на земи в строителни граници, на земеделски земи, на правото на ползване/
Издаване на удостоверение за платен  данък върху превозни средства
Издаване на дубликат на  квитанция за платени местни  данъци или такси
Издаване на дубликат  от подадена данъчна декларация

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОКОЛАРЕ - 27 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение