ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Дирекция МДТ

Дирекция ”Местни данъци и такси”
гр.Бяла Слатина, ул.Климент Охридски 68,  Телефон: 0915 882132;   имейл: ryotkov@oabsl.com    

Декларация за недвижим имот на физическо лице

Декларация за недвижим имот на юридическо лице
Декларация за облагане с данък върху наследствата
Декларация за придобито моторно превозно средство
Декларация за патентен данък
Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци в частта и за сметосъбиране и сметоизвозване
Декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството битови отпадъци
Издаване на Удостоверение за данъчна оценка /на сгради, на незавършено строителство, на земи в строителни граници, на земеделски земи, на правото на ползване/
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения
Издаване на удостоверение за платен  данък върху превозни средства
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни /движимо и недвижимо имущество/
Издаване на дубликат на  квитанция за платени местни  данъци или такси
Издаване на дубликат  от подадена данъчна декларация

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение