ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УТС

Издаване на разрешение за строеж за обекти VІ категория
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл.148, във връзка с чл.147 от Закона за устройство на територията
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Конструктивно становище от инеженер-конструктор с указания за изпълнение, заверено от инженер с право да упражнява техн. контрол в част „Конструктивна”,
 а в случаите по чл.147, ал.1, т.14 - становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им, и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа.
2. Одобрен  индивидуален архитектурен проект за обекти, попадащи в разпоредбите на чл.48, ал.9 от ЗУТ;
3. Актуален документ за собственост, право на строеж или други вещни права, съгласно законови разпоредби(за имот в режим на съсобственост - Договор в нотариална форма с останалите съсобствениците в имота, съгласно чл.183 ал.1 от ЗУТ);
4. Разрешения: за ползване на част от тротоара, за извозване на изкопни маси, хумусен земен слой; за извозване на строителни отпадъци на определените от общинската администрация места и констативен акт за установяване на дървесната растителност в имота, в който ще се извърши строителството и разрешение за премахването на засегнатата от строителството дървесна растителност.
5. Квитанция за платена такса;
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 5а
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Обикновена услуга – 7 дни;
ТАКСА:
За обекти:
•    от шеста категория – 20,00 лв.;  
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС – 5a

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА