ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УТС

Издаване на копия от документи и чертежи, съхранявани в техническия архив
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Наредба № 5 на Общински съвет Бяла Слатина
Звено, извършващо услугата:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Актуален документ за собственост, право на строеж или други вещни права, съгласно законови разпоредби;
2. Квитанция за платена такса.   
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 32
СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ:
Обикновена услуга – 14 дни от постъпването на заявлението;
ТАКСА
2,00 лв. – за лист формат А4;
7,00 лв. – за лист формат А3;
Бърза услуга – 7 дни от постъпването на заявлението;
ТАКСА
4,00 лв. – за лист формат А4;
14,00 лв. – за лист формат А3;
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС - 32

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА