ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Дирекция УТС

Оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл.142, ал.6, т.2 от Закона за устройство на територията
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Документ за собственост или отстъпено право на строеж, или документи, доказващи правото на вносителя да строи в чужд имот по силата на закон;
2. За сгради на жилищностроителни кооперации - влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта
3. Виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ( в случаите задължителни по ЗУТ) – оригинал и две копия;
4. Три копия от инвестиционния проект, а именно:
а/ АС част - .......................................................... бр.
б/ СК част с приложени статически изчисления - ... бр.
в/ В и К част  вкл. Сградни отклонения - .............. бр.
г/ Ел - .................................................................. бр.
д/ ОВК - .............................................................. бр.
е/ част Геодезия - ............................................... бр.
ж/ част ПБЗ - ....................................................... бр.
з/ Геология /ИГП/ - .............................................. бр.
и/ Технология - ................................................... бр.
к/ озеленяване - ................................................. бр.
л/ част ЕЕ - ......................................................... бр.
м/ Оценка за ЕЕ - ................................................ бр.
н/ част ПБ - ......................................................... бр.

5. Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите , ако възложителят е изисквал такова от РСПБЗН;
6. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата  инфраструктура (ЧЕЗ, В и К и др.);
7. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на закона за опазване на околната среда (когато е необходимо);
8. Заповед за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност /ако има такава/;
9. При реконструкция, основен ремонт, преустройство, реставрация и адаптация, при което се засяга конструкцията на строежа - извършено обследване по реда на чл. 176в и съставен технически паспорт по реда на чл. 176а;
10. Разрешение за извозване на строителните отпадъци, добити при изграждането на обекта.
11. Приходна квитанция.

ИСКАНЕ – № на образец:
Искане  УТС – 34
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Обикновена услуга:
 – 30 дни след внасяне на искането;

ТАКСИ
физически  лица    – 80,00 лв./проект;
юридически  лица – 100,00 лв./проект;

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС - 34

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение