ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция УТС

Изготвяне на оценки и определяне размера на обезщетение по чл.210 от ЗУТ
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл.210 от Закона за устройство на територията
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
Когато оценката касае обезщетения при изграждане на инфраструктурни обекти:
1. Одобрен Подробен устройствен план за отклонението от общите мрежи и съоръжения с указано трасе, дължини и сервитути за имотите, през които ще преминава трасето или специализирана план-схема;
2. Списък на собствениците, заверен от Общинска служба „Земеделие и гори” на имотите, през които ще преминава трасето, включващ собственика, населеното място, категорията на земята, вид на територията и начина на трайно ползване и дължина на участъка и площ(в линейни и квадратни метри)
3. Списък на собствениците на имотите, през които ще преминава трасето, включващ собственика, населеното място, вид на територията, дължина на участъка и площ(в линейни и квадратни метри) – за територии в регулационните граници на населени места;
4. Актуален документ за собственост, право на строеж или други вещни права, съгласно законови разпоредби за имота, до който ще достига трасето на отклонението;
5. Договор с експлоатационни дружества, на които се засягат сервитутните права при изграждането на трасето.
6. Квитанция за платена такса;
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 27
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Обикновена услуга – 30 дни;
Бърза услуга – 14 дни;
ТАКСА:
Обикновена услуга – 10,00лв.;
Бърза услуга – 20,00лв.;
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС - 27

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА